• ŚLUBOWANIE KLASY I
     • ŚLUBOWANIE KLASY I

     • ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

            26 października 2020 r uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość przebiegała nieco inaczej niż zawsze, ale nie zabrakło podniosłej atmosfery. Ceremoniał szkoły został zachowany, a sztandar wprowadzany był przy dźwiękach werbli. Uczestnicy ślubowania musieli dostosować się do aktualnych wymogów sanitarnych. Odświętnie ubrani uczniowie, na tle przygotowanej dekoracji, która “zapraszała do podróży w cudowny świat nauki” zaprezentowali swoje umiejętności. Najważniejszym punktem było uroczyste ślubowanie. W obecności Pani Dyrektor, Nauczycieli, Przewodniczącego Rady Rodziców (który reprezentował wszystkich rodziców nie mogących - ze względu na procedury sanitarne – towarzyszyć swoim pociechom w tak ważnym momencie ich edukacyjne drogi) oraz przedstawicieli SU uczniowie przyrzekali systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim, pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię szkoły. Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na Uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance i złożyła uczniom życzenia, które w tych okolicznościach nabrały dodatkowego znaczenia. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.

      Magdalena Przęczek

       

     • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4

     • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr4/2020/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

       

      ZASADY  UDZIAŁU  UCZNIÓW W ZDALNYM  NAUCZANIU

      W ZESPOLE PLACOWEK OŚWIATOWYCH

      im. JANUSZA KORCZAKA W KOPANCE

       

      1. Organizacja zajęć.

       

      • lekcje odbywają się w formie  grupowej; prowadzone są przez nauczyciela
       za pośrednictwem sieci Internet (Microsoft Teams);

       

      • zajęcia rozpoczynają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć:

       

      • czas trwania lekcji wynosi 30 - 45 minut (plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, wdż, godz. wych. - 30 minut);

       

      • uczeń przygotowuje do  lekcji zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i podręcznik  danego przedmiotu, przybory oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela;

       

      • uczniowie zobowiązani są do punktualnego włączania się do zajęć;

       

      • przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć lub zamknąć strony, karty, okna, otwarte na urządzeniu, z którego uczeń będzie korzystał podczas lekcji online; należy także wyłączyć inne urządzenia (telewizor, radio, telefon komórkowy, jeśli nie jest wykorzystywany do łączenia z nauczycielem);

       

      • uczeń jest oceniany za wykonane samodzielnie prace i zadania, aktywność
       i zaangażowanie zarówno podczas zajęć, jak i w samodzielnej pracy, odpowiedzi, inne aktywności ustalone w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć (zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami oceniania przedmiotowego).

       

      2. Obowiązki ucznia.

       

      • logując się pamiętamy o zasadach cyberbezpieczeństwa (bezpieczne logowanie zgodnie z zasadami podanymi przez nauczyciela. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza tego grona danych dostępu do zajęć;

       

       

      • w trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy;

       

      • uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia online, jak i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu (za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego, kontaktu telefonicznego);

       

      • uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad (m.in. włączona kamera);

       

      • uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia online;

       

      • podczas lekcji online uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje opinie, nie krytykuje i nie obraża innych,

       

      • zabronione jest nagrywanie lekcji, fotografowanie, wykonywanie print screenów; w przypadku niemożności uczestniczenia w lekcji rodzice ucznia nie mogą nagrywać zajęć ani w jakiejkolwiek formie utrwalić lekcji; należy wówczas skontaktować się z nauczycielem i ustalić sposób przekazania materiałów dla ucznia;

       

      • zabronione jest upublicznianie materiałów przekazywanych uczniom przez nauczycieli; udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko w obrębie zespołu (oddziału), natomiast nagrywaniei rozpowszechnianie zajęć online bez zgody autora jest prawnie zabronione.

       

       

      3. Zalecenia dla rodziców.

       

      • zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i motywowanie do nauki poprzez lekcje zdalne,

       

      • dbanie o bezpieczeństwo w sieci poprzez instalację filtrów kontroli rodzicielskiej,

       

      • zapewnienie uczniowi, w miarę możliwości, odpowiednich warunków podczas udziału w wideolekcji.

      Postanowienia końcowe:

      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają zapisy  Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance.

     • Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 4 - Regulamin pracy zdalnej

     • Regulamin pracy szkoły w systemie na odległość

      w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka wprowadzony od dnia 23.10.2020.


      § 1.

       

      1. Regulamin organizacji pracy w systemie na odległość  określa formy  i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
       w Kopance w okresie częściowego lub całkowitego ograniczenia jej funkcjonowania
       ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.
      2. Częściowe lub całkowite zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 23.10.2020r.
      3. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony.
      4. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych
       w ZPO w Kopance.
      5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.
      6. Wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).

       

      § 2.

       

      Zasady organizacji pracy szkoły

       

      1. W okresie od 23.10.2020 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
       i opiekuńczego wygląda następująco:
      • zajęcia szkolne prowadzone są zgodnie z planem lekcji. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli ze szkolnych sal w trybie on-line;
      •  stołówka szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 14 września 2020 (dla uczniów kl. I-III);
      • biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonych godzinach ;
      • zajęcia lekcyjne trwają 45 minut, z wyjątkiem zajęć wf, plastyki, techniki, muzyki wdż, godz. wych., które trwać będą 30 minut. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie co lekcje stacjonarne;
      • uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
      • praca psychologa i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
      • uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej (w razie konieczności istnieje możliwość spotkania z nauczycielem);
      • w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na ternie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem.

       

      § 3.

       

      Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

       

      1. W okresie częściowego czasowego i całkowitego  ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość

       

      2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest
      e-dziennik UONET+ VULCAN  oraz Microsoft Teams (Office 365).

       

      3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in: 

       

      1) www.epodreczniki.pl

      2) www.gov.pl/zdalnelekcje 

      3) www.cke.gov.pl

      4) www.zoom.us

      5) www.lektury.gov.pl

       

      4. Z platform internetowych korzystają: 

      • uczniowie
      • nauczyciele

       

      5. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

      • prowadzić lekcje online;
      • zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
      • zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
      • zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

       

      6. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

      • prowadzenie zajęć online;
      • rozmowy telefoniczne z uczniami; 
      • rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym; 
      • prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;
      • prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;
      • prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.

       

      7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych.

      8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

      • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami,
      • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.

      9. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły;

      10. Rodzic/opiekun prawny  ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego  problemach związanych z uczestnictwem w zajęciach (bark odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

       

       

      § 4.

       

      Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy    z uczniami i rodzicami

       

      1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

       

      2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły. 

       

      3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, elektroniczną pocztę, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

       

      4. Wychowawca czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
      O każdym poważnym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły. 

       

      5. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym oraz
      w dziennikach w wersji tradycyjnej.  Zajęcia specjalistyczne oraz wynikające z ppp należy dokumentować w dziennikach tradycyjnych.

       

      6. Dokumentowanie przebiegu nauczania  stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. 

       

      7. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej
      u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.

       

      § 5.

       

      Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

       

      1. Ocenianie bieżące polega na ustaleniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni 
      z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy,
      a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

      • odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line ;
      • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym; 
      • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
      • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
      • testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

       

      2. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

       

      3. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia
      z nich korzystają.

       

      4. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

       

      5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

       

      6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZPO w Kopance przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

       

      7. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

       

      8. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych
      w tygodniowym planie godzin zajęć. 

       

       

      § 6.

       

      Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

       

      1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania  odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym
      i w dziennikach tradycyjnych.

       

      2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie ich obecności podczas zajęć on-line i wpisuje się w dziennikach.

       

      3. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji on-line.

       

      § 7.

       

      Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

       

      1. Rodzic / prawny opiekun ucznia  ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
      w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
      procesie dydaktycznym (brak obecności podczas lekcji on-line, brak aktywności
      w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

       

      2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN.

       

      3. Pedagog, psycholog, będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie
      w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem SPPP i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym. 

       

      4. Pedagog, psycholog, i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie
      z obowiązującym prawem.

       

      5. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami SPPP.

       

      6. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty
      z nauczycielami.

       

      § 8.

       

      Postanowienia końcowe

      1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość .
      2. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne .
      3. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych
       w ramach kształcenia online.
      4. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
       i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
      5. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.
      6. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawione jako własne.
      7. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
      8. Kontakt z Dyrektorem szkoły możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: zpokopanka@gmail.com lub dziennik elektroniczny, a także po uprzednim ustaleniu terminu i formy kontaktu.                               

       

     • ZARZĄDZENIE

     • Zarządzenie Nr 4/2020/2021

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka

      z  dnia 23 października 2020 r.

      w sprawie zmiany trybu nauczania w klasach IV-VIII

       

      W związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, działając na podstawie:

      1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.);
      2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
       i zwalczaniem COVID-19;

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

      Wprowadzam od dnia 26 października 2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance system pracy zdalnej dla uczniów klas IV-VIII.

      § 2.

      Nauka zdalna w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance  realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz innych zatwierdzonych i dostępnych źródeł, zgodnie z planem lekcji. Głównym narzędziem kształcenia na odległość będzie platforma Microsoft Teams (Office 365).

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2020 r.

      Jolanta Kozłowska

      Dyrektor ZPO im. Janusza Korczaka

      w Kopance

       

      Załącznik nr 1:

      1. Regulamin  pracy szkoły w systemie na odległość w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka’

      Załącznik nr 2:

      1. Zasady  udziału  uczniów w zdalnym  nauczaniu w ZPO im. J. Korczaka w Kopance
    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     •  

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie….

      W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam  w Zespole Placówek Oświatowych im . Janusza Korczaka w Kopance system pracy na odległość dla uczniów klas IV-VIII od dnia 26 października 2020r.

      Zasady pracy zdalnej zostały opisane w regulaminie pracy zdalnej  szkoły  (stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 4 Dyrektora ZPO w Kopance), który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne. Wszystkich proszę o zapoznanie się z zapisami, co pozwoli na współpracę i właściwą komunikację w relacjach uczeń, nauczyciel, rodzic.

      Lekcje prowadzone będą wg obecnie  obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć. 

      Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III odbywać się będą nadal w trybie stacjonarnym.

       

      Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom życzę zdrowia, sił, wytrwałości i optymizmu.

       

      Jolanta Kozłowska

      Dyrektor ZPO im. J.Korczaka w Kopance

       

      Kopanka, 23 października 2020 r.

    • "Dzień pieczonego ziemniaka” - 9 października 2020r.
     • "Dzień pieczonego ziemniaka” - 9 października 2020r.

     •               Jesień to czas zbiorów ziemniaków a przy tym świetna okazja do wspólnej zabawy i bliższego poznania tego warzywa. Z tej okazji został zorganizowany ,,Dzień pieczonego ziemniaka”. Przedszkolaki zapoznały się z ,,Bajką o Ziemniaku'', z której dowiedziały się, skąd on pochodzi. Przyswoiły sobie również wiele ciekawostek i informacji na temat ziemniaka: jego różne nazwy, oraz potrawy jakie można z niego przygotować.

      Gdy ziemniaki piekły się w piekarniku, dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów, brały udział w różnych konkursach i zawodach sportowych,  których głównym bohaterem był ziemniak. Przedszkolaki poszukiwały ziemniaków ukrytych w piaskownicy, rzucały ziemniakiem do celu, zorganizowały slalom z ziemniakiem na drewnianej łyżce, sadziły i zbierały ziemniaki. Były też zabawy ze śpiewem i zabawy integracyjne. Zakończeniem święta była degustacja pieczonych ziemniaków, przygotowana przez nasze miłe panie kucharki.

       

      Ten jesienny, słoneczny dzień na długo pozostanie w naszej pamięci!

       

                                        Jolanta Pieniążek 

                                       Jolanta Chojnacka

                                        Anna Janik

                                     Katarzyna Littner- Gucia

     • URODZINY W PRZEDSZKOLU- ODDZIAŁ 5,6 LATKÓW

     • Urodziny w przedszkolu zapamięta każdy Przedszkolak!

       

                    Dzień urodzin dla każdego dziecka jest dniem szczególnie ważnym. Jest to „Jego dzień”. To właśnie ten mały człowiek w tym dniu znajduje się w centrum uwagi. Jest najważniejszy, a inni zastanawiają się, w jaki sposób mogą mu sprawić radość i przyjemność. Dzień ten stanowi symbol jego narodzin i przyjścia na świat.

                Urodziny w naszym przedszkolu to jedyna w swoim rodzaju wyprawa w świat przygody, która na długo pozostaje w pamięci dzieci, a w szczególności Jubilata. To bardzo ważne wydarzenie pełne niespodzianek i niezapomnianych przeżyć. Dlatego w naszym przedszkolu świętujemy urodziny każdego dziecka.

                                                                                                                                                   Jolanta Pieniążek

     • DZIEŃ CHŁOPAKA - KLASA 6A

     • Chłopak to stworzenie takie, co to bywa różnorakie!

      Są weseli i szaleni, nie brakuje wśród nich leni.

      Czasem bardzo są poważni, często silni i odważni.

      Wciąż nastroje swe zmieniają, plany różne obmyślają.

      Ale mimo wszystkich wad, nudny bez nich byłby świat.

      Więc dnia tego dziękujemy, że wśród stworzeń tych żyjemy!”

       

       

                      30 września to wyjątkowa data w kalendarzu. Wszyscy chłopcy – starsi oraz młodsi na całym świecie mają wtedy swoje święto. Również dziewczęta z kasy VIa nie zapomniały o tym dniu i zadbały o to, aby ten dzień był wyjątkowy. Przygotowały dla chłopców krótką prezentację opisującą każdego z nich,
      a następnie na wszystkich czekał pyszny słodki poczęstunek oraz zabawy integracyjne.

       

      Zapraszamy do obejrzenia miłej prezentacji:

      Chlopcy_z_6a.pptx

       

                                                                                                                     Olga Wielgus-Wosatko

       

    • KÓŁKO BIOLOGICZNE - KLASA 6B
     • KÓŁKO BIOLOGICZNE - KLASA 6B

     •       Czy istnieje kosmos niewidoczny gołym okiem? Otóż tak! Przekonali się o tym uczestnicy kółka biologicznego. Na pierwszym spotkaniu omówione zostały procedury bezpieczeństwa w czasie przygotowania i oglądania preparatów mikroskopowych. Uczniowie w czasie zajęć obserwowali barwne preparaty histologiczne oraz nauczyli się podstawowego warsztatu pracy naukowca. Każdy uczestnik kółka po zapoznaniu ze sprzętem laboratoryjnym (pipety, pęsety, szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe) miał możliwość przygotowania oraz analizy własnego preparatu z próbki wody pozyskanej z dowolnego zbiornika wodnego (pobliskiej kałuży, akwarium). Obraz spod mikroskopu zaskoczył wszystkich. Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że nawet zwykła kropla wody to „totalny kosmoS"!

      Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu:

      VID_20201001_091717.mp4

      Klaudia Kopacz

     • SZKOLNE SPOTKANIA

     • NASZE SZKOLNE SPOTKANIA….

      W dniu 5 października 2020 w naszej szkole odbyło się spotkanie Pani Dyrektor ze wszystkimi uczniami i nauczycielami. Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż odbywało się w warunkach dostosowanych do zasad  bezpieczeństwa sanitarnego.

      Pani dyrektor Jolanta Kozłowska podsumowała funkcjonowanie szkoły po pierwszym miesiącu pracy. Z dumą wyrażała się o postawach uczniów, którzy w tych niecodziennych warunkach dzielnie i pełni odpowiedzialności podejmują swoje obowiązki w warunkach tzw. reżimu sanitarnego. Podczas spotkania Pani Dyrektor przypominała podstawowe zapisy ujęte w „Procedurach bezpieczeństwa sanitarnego” obowiązujących w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance. Przypomniano uczniom o sposobach i miejscach wyznaczonych do spędzania przerw, harmonogramie wydawania obiadów i regulaminie stołówki, o zaleceniach dotyczących zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz o higienie i dezynfekowaniu rąk.

            Omawiając tematykę bezpieczeństwa, Pani Dyrektor przypomniała uczniom o bezpieczeństwie podczas drogi do i ze szkoły; szczególnie prosiła „rowerzystów” i zwolenników przyjeżdżania do szkoły hulajnogami o zakładanie kasków i ostrożność w poruszaniu się na drodze. Ważnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo jest także noszenie odblasków, zwłaszcza w porze jesiennej i zimowej, kiedy mglistość  poranków i wcześniejsze pojawianie się szarości zmierzchu osłabia widoczność na drodze i stwarza dodatkowe zagrożenie.

                W trakcie spotkania Pani Dyrektor przedstawiała wszystkim uczniom prezydium Samorządu Uczniowskiego wybrane w demokratycznych wyborach w dniu 24.09.:

      Piotr Dąbrowski kl.8a i Oliwia Boroń kl.4a – liderzy SU

      Małgorzata Zaremba-Śmietańska  kl. 7a – skarbnik

      Julia Szczudło kl.8a  i Julian Stępski kl.6a – członkowie

                Pani Dyrektor złożyła gratulacje nowemu SU życząc sukcesów i zadowolenia w podejmowanych zadaniach i przedsięwzięciach. Wyraziła także nadzieję na udaną i owocną współpracę. Podziękowania skierowała także do p. Natalii Tyran – która pełni rolę opiekuna SU – za   sprawne koordynowanie przebiegu wyborów.

      Miłym akcentem spotkania całej społeczności uczniowskiej były także gratulacje i wyróżnienia. Pani Dyrektor przekazała wyrazy uznania i gratulacje uczniowi klasy 5a Krzysztofowi Balon za uzyskanie tytułu laureata w konkursie matematycznym „Krakowska Matematyka”. Słowa podziękowania i gratulacji skierowane zostały również do pani Agaty Wiśniowskiej-Jędrusiak, która sprawowała opiekę merytoryczną nad uczniem.

      Za wzorową postawę, odpowiedzialność i sumienność w przestrzeganiu zasad i norm zachowania  obowiązujących w szkole, Pani Dyrektor wyróżniła cztery klasy: klasę 1a, klasę 2a, klasę 4a i klasę 8a.

      Uczniowie wyróżnionych klas otrzymali w nagrodę dodatkowe przywileje.  Gratulujemy!

       

    • KONKURS ŚWIETLICA
     • KONKURS ŚWIETLICA

     • Szanowni Państwo!

            Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą  udział w konkursie organizowanym przez sieć sklepów Biedronka. W tym roku będzie towarzyszyć nam uroczy Gang Fajniaków z którymi będziemy poznawać magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej, troski o środowisko. Na lekcjach każda z klas pozna jeden żywioł natury któremu odpowiada bohater Gangu Fajniaków i przygotuje pracę plastyczną z fotorelacją.

       

                                                                                                     M. Raputa

    • KONKURS PLASTYCZNY 1-3
     • KONKURS PLASTYCZNY 1-3

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE

       

      CELE KONKURSU:

       

      •  kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci na drodze;
      • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg;
      •  rozwijanie uwagi, spostrzegawczości, wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego;
      •  rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień plastycznych.

       

      UCZESTNICY:

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas I-III Szkoły Podstawowej w Kopance.

      TEMAT:

      Temat konkursu brzmi „JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik graficznych. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do/ze szkoły.

      PRACE KONKURSOWE:

      1. W ramach konkursu mogą zostać przygotowane prace plastyczne w dowolnej technice plastycznej w formacie A4, A3.

      2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

      3. Praca zgłoszona do konkursu powinna być z tyłu opisana, tzn. wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora. Prace należy składać u wychowawców grup do 23 października2020.  

                                                  GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

      M. Przęczek

      B. Mazur

      W. Wełna

    • DZIEŃ CHŁOPAKA PRZEDSZKOLE
     • DZIEŃ CHŁOPAKA PRZEDSZKOLE

     • Gr. I „ Motylki”

              30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji w dniu „Święta Chłopców” zostały przygotowane specjalne dyplomy dla „Super Chłopaka”. Były także drobne upominki, zabawy muzyczno- ruchowe i oczywiście mnóstwo życzeń, by nasi chłopcy rośli duzi i szczęśliwi. Wspólnie tego dnia wykonaliśmy koktajl owocowy. Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy a wykonane zdjęcia będą miłym wspomnieniem tych chwil.

      Katarzyna Littner- Gucia

    • DZIEŃ UŚMIECHU- PRZEDSZKOLE
     • DZIEŃ UŚMIECHU- PRZEDSZKOLE

     • Gr. I „ Motylki”

               2 października 2020 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Uśmiechu. Była to dobra okazja, by porozmawiać o naszych emocjach, głównie smutku i radości, których na co dzień doświadczamy. Dzieci wysłuchały bajki opowiadającej o sile uśmiechu i zatańczyły taniec radości do utworu „Pogoda na uśmiech” z balonami. Przedszkolaki wyklejały obrazki przedstawiające radosne minki.

      Wszystkim przedszkolakom, rodzicom i pracownikom przedszkola i szkoły życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzach zawsze, nie tylko od święta, bo „uśmiech nic nie kosztuje, ale jest wiele wart. Wzbogaca tego, kto go otrzymuje i tego, który go daje”, czyni nas lepszymi i piękniejszymi.

       

      Katarzyna Littner- Gucia

      Anna Janik

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    • zpokopanka@gmail.com
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
    • zpokopanka@gmail.com
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej