• Zespół Placówek Oświatowych im Janusza Korczaka w Kopance

     

    PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

    dotyczące  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

    w Przedszkolu Samorządowym w Kopance

    Podstawa prawna:

     

     

    1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie            
     w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
     z 2020 r. poz. 780).
    2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (DZ.U. z 20.03.2020 r. poz. 492).
    3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
     z 2020, poz. 493).
    4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410 z późn. zm.).
    5. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 22 maja 2020r. Dyrektora ZPO im. Janusza Korczaka
     w Kopance.

     

     

    1. Cel i zakres procedury.

     

    1. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności przedszkola z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami

     

    1. Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej.

     

    1. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

     

    1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 16.30.

     

    1. Pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce, rodzic jest zobligowany do dostarczenia deklaracji epidemiologicznej, podpisanego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania placówki na czas COVID-19. 

     

    1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci z objawami takimi, jak np. katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęte do przedszkola.

     

    1. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego  stwierdzającego alergię powodującą niepokojące objawy.

     

    1. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu przekazywane są niezwłocznie dyrektorowi przedszkola.

     

    1. Przyprowadzać i odbierać dzieci  z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem. Jeżeli w gospodarstwie domowym dziecka zamieszkuje osoba przebywająca w kwarantannie lub w izolacji domowej, zgodnie
     z wytycznymi GIS nie wolno przyprowadzić dziecka do przedszkola.

     

    1. W przypadku, gdy osobą przyprowadzającą lub odbierającą dziecko jest ktoś inny niż rodzic/opiekun prawny konieczne jest podpisanie przez te osoby oświadczenia oraz zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbioru dziecka.

     

    1. W przedszkolu przygotowano  pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w niezbędne środki ochrony osobistej.

     

    1. Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny. Dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by dzieci nie były przyprowadzane  i odbierane przez osoby, które ukończyły 60 rok życia.

     

    1. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do dezynfekcji rąk  oraz zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m od pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców.

     

    1. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku przedszkola ( w tym również do szatni). Rodzic
     w drzwiach wejściowych osobiście przekazuje dziecko osobie pełniącej dyżur i oczekuje na wynik pomiaru temperatury  ciała dziecka.

     

    1. Pomiar temperatury ciała dziecka dokonywany jest codziennie. Temperatura na poziomie 37,5o C i wyższym uniemożliwia przyjęcie dziecka do przedszkola.

     

    1. Podczas odbierania dziecka z placówki rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do przedszkola. Dziecko ubiera pracownik i przekazuje rodzicowi. Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola. W sytuacjach szczególnych w szatni może znajdować się tylko jeden rodzic.

     

    1. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z placówki, w tym zabawek, książek, produktów żywnościowych.

     

    1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali, z której usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zabaw wykorzystywane będą przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, będą one systematycznie dezynfekowane.

     

    1. Co najmniej raz na godzinę wietrzona będzie sala, w której przebywają dzieci.

     

    1. Regularnie przypominane będą dzieciom podstawowe zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące obecnie. Należą do nich: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą  z mydłem (dziecko rozpoczyna pobyt w przedszkolu od umycia rąk), niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania i kasłania.

     

    1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.

     

    1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

     

    1. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, tj. kontakt telefoniczny.

     

    1. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią u niego niepojące objawy infekcji, dziecko jest natychmiast odizolowane w wyznaczonym miejscu. Rodzic zostaje zawiadomiony telefonicznie i niezwłocznie odbiera dziecko z placówki.

     

    1. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne utrzymywane są w bezwzględnej czystości
     i poddawane systematycznej dezynfekcji wg odrębnych zasad i regulaminu.

     

    1. Pracownicy placówki zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa sanitarnego oraz wszelkimi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym także zagadnieniami obejmującymi profilaktykę prozdrowotną. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego wraz z przydziałem obowiązków pracownicy potwierdzili własnym podpisem podczas spotkania w dniach: 6 maja 2020r.,  22 maja 2020 r. oraz 1 czerwca 2020r. oraz 25 sierpnia 2020r.

     

    1. Numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczono na tablicach informacyjnych oraz
     w innych miejscach wskazanych przez Dyrektora placówki.

     

    1. Termin obowiązywania procedury.

     

    1. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje Statut przedszkola oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w przedszkolu.

     

    IV. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje Statut przedszkola oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w ZPO w Kopance, a także szczegółowe wytyczne i przepisy GIS oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zastrzega się możliwość wprowadzania dodatkowych zasad w razie konieczności implikowanych zmieniającą się sytuacją sanitarną (w gminie, powiecie, województwie lub w całym kraju). 

     

     

    Jolanta Kozłowska

    Dyrektor

    Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

     

     

    Załączniki:

     

    1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego w Kopance.
    2. Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

     

     

     

     Załącznik  do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego       Kopanka, dnia………………………      

     

    Dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL)

    ...........................................................

    ...........................................................

     

    Dane rodzica  ...........................................................  Tel…………………………………

     

    OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE RYZYKA

    ZAKAŻENIA PATOGENAMI PRZENOSZONYMI DROGĄ KROPELKOWĄ

     

    Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemii, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką w przedszkolu. Nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.

    Podczas przebywania w ZPO w Kopance, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19.

    Oświadczam, że jestem świadoma/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie.

      

      

         .................................................................................................

                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

     

    OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO

    DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOPANCE

     

    1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
    2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu COVID-19.
    3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami i pracownikami, jak również ich rodzinami.
    4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestniczeniem mojego dziecka w zajęciach  w Przedszkolu Samorządowym w  Kopance, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19, jest po mojej stronie.
    5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
    6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, ból brzucha, wysypka, rumień, zapalenie spojówek, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
    7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przed rozpoczęciem zajęć, a także  pomiar temperatury w trakcie trwania zajęć, jeśli u dziecka pojawia się niepokojące objawy.
    8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców  i opiekunów na teren przedszkola. Osoby przyprowadzające
     i odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki).
     W przypadku dopuszczenia wejścia na teren przedszkola zobowiązuję się dezynfekować ręce
      i zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami.
    9. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, odebrania dziecka
     w trybie natychmiastowym z wyznaczonego pomieszczenia do izolacji.
    10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję ZPO
     w Kopance.
    11. W przypadku podejrzenia COVID-19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych.
    12. W  przypadku zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych.

     

     

                                                                            …………………………………………………...............

    (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

     

     

     

    ZPO w Kopance                                     Załącznik   do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego

     

    OŚWIADCZENIE

    rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     Instrukcja wypełniania

    1.        Wypełnij WIELKIMI LITERAMI

    2.        Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

    3.        Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

    Dane rodzica/opiekuna dziecka chcącego uczęszczać do placówki oświatowej

      

    Imię i nazwisko …………………………………………………..…………………………………….……….

     

    Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….…………….

    miejscowość, numer domu i lokalu

     

    Numer telefonu (obowiązkowy) …………………………………………

     

    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień, w którym zamierzam oddać dziecko pod opiekę placówki oświatowej żadna z osób, w tym ja i moje dziecko, wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:

    • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
    • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
    • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt
     z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
    • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem świadomy/a że :

    • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Skawina, utrzymuje się pozioma transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, tzn., że mieszkańcy RP, w tym mieszkańcy Gminy Skawina zarażają się od siebie wzajemnie, a nie tylko od osób, które „przyniosły” koronawirus SARS-CoV-2 z zagranicy;
    • każdy mieszkaniec RP w tym mieszkaniec Gminy Skawina może być nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2,
     w tym także bezobjawowym i może zarażać inne osoby, w tym również mogą to być pracownicy placówki oświatowej oraz dzieci przebywające na terenie tej placówki;
    • pomimo, że organ prowadzący spełnił na terenie tej placówki oświatowej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 może na terenie tej placówki dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie z winy Gminy Skawina oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych im. J.Korczaka  w Kopance,  to z uwagi na możliwość zakażania przez osoby, które nie wykazują objawów choroby COVID-19, są tzw. ”nosicielami”.

    Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na sprawdzanie bezdotykowym termometrem, temperatury ciała mojego dziecka przed przyjęciem go do przedszkola oraz w trakcie pobytu w przedszkolu.

     

     

    ……………..………                        …………...…….                             ………………………              

     Miejscowość                                          Data                            Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka

     

     

     

    Zespół Placówek Oświatowych im Janusza Korczaka w Kopance                 

     

    PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

    dotyczące  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

    w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

     

    Podstawa prawna:

     

    1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020r. (Dz.U. z 2020 poz. 871) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (DZ.U. z 2020.03.2020 r. poz. 492).
    3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493).
    4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410 z późn. zm.).
    5. Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka
     w Kopance z dnia 24 marca 2020 r określające zasady zdalnego nauczania w ZPO w Kopance.
    6. Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora ZPO im. Janusza Korczaka w Kopance z dnia 22 maja 2020r.
    7. Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora ZPO im. Janusza Korczaka w Kopance z dnia 1 września 2020r.
    8. Rozporządzenie MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.1389).
    9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz.1386).

     

     

    I. Cel i zakres procedury.

     

    1. Zasady funkcjonowania szkoły określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności szkoły uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami

     

    2. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia ,
    Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej.

     

    Przyjście/powrót   ucznia do/ze  szkoły.

     

    1. Rodzice uczniów zobowiązani są do wypełnienia i oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury ( druki  oświadczeń można pobrać ze strony internetowej, z sekretariatu lub z portierni szkoły). Oświadczenie składa się jednorazowo. W przypadku dłuższej (trwającej ponad tydzień) nieobecności ucznia w szkole, należy ponownie wypełnić oświadczenie epidemiologiczne.
    2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły w przypadku zmian dotyczących informacji zawartych w oświadczeniu.
    3. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.
    4. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia powinny być uprane i zdezynfekowane w domu.
    5. W drodze do szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych zaleceń i rekomendacji sanitarnych dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, a przy wejściu do szkoły zastosować się do obowiązku dezynfekcji rąk.
    6. Uczniowie  mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych.
    7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić do szkoły. W szkole nadal obowiązuje  zasada ograniczająca ilość osób „z zewnątrz” przebywających na terenie placówki. Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności przy konieczności ewentualnych kontaktów z osobami nie będącymi pracownikami/uczniami szkoły.
    8. W uzasadnionych sytuacjach rodzice/opiekunowie uczniów lub inne osoby  wchodzące do szkoły powinny przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów i procedur, w tym  procedur  funkcjonowania szkoły w sytuacji pandemii, tj.:
     • zdezynfekować ręce;
     • zachować dystans od innych osób (min.1,5m);
     • stosować środki ochronne (osłona ust i nosa);
     • zastosować się do wskazówek pracownika szkoły, który m.in. wskaże miejsce wydzielone na spotkanie z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem;
     • przebywać wyłącznie w obszarze wskazanym przez pracownika szkoły.
     9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia . Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z  kolegami oraz nie może ich pożyczać.

          10. W sytuacji, gdy pracownik mający dyżur w śluzie sanitarnej zauważy, że u ucznia objawy chorobowe mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,  może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. Powiadamia się rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Na przybycie rodziców uczeń oczekuje w odrębnym pomieszczeniu  lub miejscu (z zachowaniem co najmniej 2m odległości od innych osób).

     

        11.Po zakończonych zajęciach uczniowie odprowadzani są do szatni przez nauczycieli, którzy dbają o zachowanie odpowiedniej rotacyjności uczniów. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w przestrzeni wspólnej/publicznej.  

     

     

    II. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły .

     

    1. Sale i pomieszczenia szkolne zostały przygotowane wg wytycznych MZ i GIS (m.in. usunięto przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie dezynfekować).

     

    2. Przy wejściu do szkoły oraz w wyznaczonych miejscach w szkole umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do korzystania ze środków dezynfekujących. Wchodząc do sal lekcyjnych należy zdezynfekować ręce.

    3. Szkoła utrzymywana jest w bezwzględnej czystości, w tym sale lekcyjne, korytarze, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, a ponadto wprowadza się bezwzględną zasadę dezynfekowania (co najmniej trzy razy dziennie) powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Sale oraz korytarze wietrzone są w co najmniej godzinnych odstępach czasowych.

     

    4. W szkole przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
    płyn dezynfekujący, odzież ochronna), w którym będzie można odizolować osobę
    w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

     

    5. W regulaminach korzystania z sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, biblioteki  i pracowni komputerowej wprowadzone zostały zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa
    w czasie pandemii.

     

    6. Wydawanie posiłków oraz zasady korzystania ze stołówki szkolnej opracowane zostały
    w odrębnym regulaminie uwzględniającym zasady bezpieczeństwa.

     

    7. W organizacji pracy szkoły  uwzględnione zostały wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół
    z dostosowaniem do możliwości szkoły, w tym ograniczeń przestrzennych.

     

    8. Nauczyciele prowadzący zajęcia z  uczniami przypominać będą o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, z których najważniejsze to:

    • podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i przyborów;
    • w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny;
    • nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć  i przebywania w salach lekcyjnych; natomiast w przestrzeniach wspólnych rekomenduje  się osłanianie ust
     i nosa;
    • przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce ( uczniowie mający przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myją ręce natychmiast po wejściu do szkoły);
    • z szatni korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły;
    • należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust);
    • należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania;
    • należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
    • po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z sal  z zachowaniem dystansu odległości;
    • po ostatniej lekcji uczniowie udają się do szatni pod opieka nauczyciela.

     

    9. Wszelkie zmiany dotyczące stanu  zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców
    w domu przekazywane są niezwłocznie telefonicznie dyrektorowi szkoły (sms-em lub telefonicznie).

     

    10. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, tj. kontakt telefoniczny.

     

    11. Pracownicy szkoły zostali  zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. Ponadto pracownicy szkoły składają stosowne oświadczenia oraz  poddawani  procedurze mierzenia temperatury przed rozpoczęciem pracy.

    12. Pracownicy placówki zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa sanitarnego oraz wszelkimi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym także zagadnieniami obejmującymi profilaktykę prozdrowotną.

     

    13. Numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczono w salach oraz na głównej tablicy informacyjnej szkoły.

     

     

    III. Termin obowiązywania procedury.

       

    Procedura obowiązuje od 1 września 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

     

    IV. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje Statut szkoły oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w szkole, a także szczegółowe wytyczne i przepisy GIS oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zastrzega się możliwość wprowadzania dodatkowych zasad w razie konieczności implikowanych zmieniającą się sytuacją sanitarną (w gminie, powiecie, województwie lub w całym kraju). 

     

    Jolanta Kozłowska

    Dyrektor

    Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

     

     

     

     

    Załączniki :

     

    1. Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     

    2. Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE pracownika w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     

     

     

     

     

    Załącznik do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego ZPO w Kopance                Kopanka , dnia………………                  

     

    Dane dziecka (imię, nazwisko,klasa)

     

    ...........................................................

     

     

    Dane rodziców  ...........................................................  Tel…………………………………

    Podczas przebywania w ZPO w Kopance, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( w tym rodzina dziecka).Oświadczam, że jestem świadoma/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie. Nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.

     

        .................................................................................................

                      (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

     

     OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO

    DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANCE

     

    1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
    2. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami i pracownikami, jak również ich rodzinami.
    3. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
    4. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców  i opiekunów na teren szkoły. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania maseczki ochronnej i rękawiczek. W przypadku dopuszczenia wejścia na teren szkoły zobowiązuję się dezynfekować ręce i zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami.
    5. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
    6. Zobowiązuję się do zaopatrzenia dziecka w środki ochrony osobistej (maseczki).
    7. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrekcję szkoły.
    8.  W  przypadku zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych.
    9. Oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień, w którym zamierzam oddać dziecko pod opiekę placówki oświatowej żadna z osób, w tym ja i moje dziecko, wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:
    • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
    • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
    • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt
     z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
    • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

    O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję szkoły.

    My niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że :

    • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Skawina, utrzymuje się pozioma transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, tzn., że mieszkańcy RP, w tym mieszkańcy Gminy Skawina zarażają się od siebie wzajemnie, a nie tylko od osób, które „przyniosły” koronawirus SARS-CoV-2 z zagranicy;
    • każdy mieszkaniec RP w tym mieszkaniec Gminy Skawina może być nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2, w tym także bezobjawowym i może zarażać inne osoby, w tym również mogą to być pracownicy placówki oświatowej oraz dzieci przebywające na terenie tej placówki;
    • pomimo, że organ prowadzący spełnił na terenie tej placówki oświatowej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 może na terenie tej placówki dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie z winy Gminy Skawina oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych im. J.Korczaka  w Kopance,  to z uwagi na możliwość zakażania przez osoby, które nie wykazują objawów choroby COVID-19, są tzw. ”nosicielami”.

     

    My  niżej podpisani wyrażamy zgodę na sprawdzanie bezdotykowym termometrem, temperatury ciała naszego dziecka, gdy pojawią u niego niepokojące objawy.

                                                                    

     

     

    …………………………………………………………………………

                                                                                          Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

     

     

     

    OŚWIADCZENIE

    pracownika w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     

    Dane  pracownika Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

     

    Imię i nazwisko……………………………………….

     

    Adres zamieszkania………………………………………………………….

     

    Tel…………………..……

     

                   Ja niżej podpisany oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień …………..…, żadna z osób, w tym ja  wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:

     

     • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
     • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
     • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
     • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
     • nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną.

     

     

     

     

           ………………..                     …………………..                               ……………………….

          (Miejscowość)                                 (Data)                                                (Czytelny podpis)

     

     

     

     

    Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance (Zarządzenie Nr 10 /2020 z dnia 22.05.2020 r oraz Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 1 września 2020r.) obejmujące  nowe zasady higieny i organizacji pracy  i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. Zobowiązuję się, że dołożę starań aby je sumiennie i odpowiedzialnie stosować.

     

     

     

     

           …………………..                     …………………..                               ……………………….

                 (Miejscowość)                                     (Data)                                                (Czytelny podpis)

     

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej