• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     

    Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Zespołu Placówek Oświatowych  im. Janusza Korczaka w Kopance

     

    Status pod względem zgodności z ustawą:

     

    Strona internetowa ZPO im. Janusza Korczaka   w Kopance  jest częściowo zgodna z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

     

    1. zamieszczone informacje, artykuły, materiały nie mają odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie), nie są w pełni dostępne cyfrowo  - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
    2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
    3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
    4. zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

     

    Dostępność strony:

     

    1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.

     

    1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.

     

    1. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

     

    1. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

     

    1. LOGO i NAZWA SZKOŁY: każdorazowe kliknięcie, przenosi do strony głównej i karty Aktualności (najnowsze informacje, komunikaty, ogłoszenia). Można również kliknąć na NAJNOWSZE INFORMACJE - Czytaj więcej, aby mieć dostęp wszystkich informacji w Aktualnościach (również tych w archiwum).

     

    Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

     

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

     

    Metoda przygotowania oświadczenia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Elżbieta Słomiany - adres email: zpokopanka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 2763224. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     

     

    Informacje na temat procedury:

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub element strony) lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     

     

     

    W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

    Skargę można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     

    Organ prowadzący szkołę:  Miasto i Gmina Skawina,

    Adres : Urząd Miasta i Gminy Skawina

                 Wydział Edukacji

                 ul. Rynek 3, 32-050 Skawina

                 tel. 12 277 01 43 fax.

    e-mail: urzad@gminaskawina.pl

     

    Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

    Kuratorium Oświaty

    ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel: 12 448-11-10

    e-mail:kurator@kuratorium.krakow.pl

     

     

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

     

    https://www.rpo.gov.pl/

     

    Informacje uzupełniające:

     

    Data publikacji strony internetowej: 2017 - 12 - 07.

     

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

     

    Adres: 32 - 050 Kopanka,  ul. Skawińska 59

    Tel./Faks: 12 276 32 24

    E-mail: zpokopanka@gmail.com

    Strona internetowa: https://zpokopanka.edupage.org/

     

     

     

     

     

     

    Dostępność architektoniczna:

     

    Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance usytuowany jest przy ul. Skawińskiej 59 w Kopance.

    W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole mieszczące się w jednym – dwukondygnacyjnym (parter i piętro) budynku, do którego prowadzą trzy wejścia. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zarówno Szkoła, jak i Przedszkole mają osobne wejścia.

    Dojście piesze do budynku jest wydzielone chodnikiem i prowadzi do wejścia głównego oraz na parking szkoły. Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku można dostać się przez bramę parkingu bądź furtkę główną szkoły. Przy wejściu głównym szkoły brak barier typu schody czy inne ograniczenia (wejście znajduje się na poziomie chodnika). Przy drzwiach, po prawej stronie,  na wysokości 1,40 m umieszczony jest dzwonek. Wejście do budynku odbywa się z kontrolą dostępu. Drzwi otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózku. Za drzwiami wejściowymi, w holu, po prawej stronie mieści się punkt informacyjny - portiernia. Na  końcu korytarza znajduje się gabinet Dyrektora i sekretariat. Po lewej stronie w holu znajdują się schody prowadzące na I piętro. Schody prowadzące na I piętro sąsiadują bezpośrednio ze schodami prowadzącymi do poziomu 0. W holu po lewej stronie, znajdują się trzy toalety, z których żadna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

    Bezpośrednio z parkingu można dostać się  do szkoły poprzez szerokie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i dla matek z dziećmi drzwi wejściowe prowadzące  na segment sportowy. Wejście to nie posiada żadnych ograniczeń ani barier architektonicznych. Umożliwia bezproblemowe korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły (Sekretariat, gabinet Dyrektora, salka do spotkań z wychowawcą, nauczycielami, sali gimnastycznej).

    Od strony wschodniej znajduje się boczne wejście prowadzące do przedszkola. Wejście to posiada ograniczenia architektoniczne w postaci schodów.

    Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma także  platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do ZPO w Kopance z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

    Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

     

    Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

     

    Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

     

    Opis innych dostosowań:

     

    W korytarzu przy głównym wejściu  dla uczniów, rodziców i innych osób udostępniono informacje o zasadach i godzinach funkcjonowania szkoły.

    Szkoła zapewnia pomoc - osobom ze specjalnymi potrzebami, osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz wszystkim, którzy potrzebują pomocy w zakresie poruszania się  lub komunikowania – poprzez asystę i opiekę wyznaczonych pracowników obsługujących w/w osoby.

     

    Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami w sprawie dostępności architektonicznej prosimy przesłać nam wiadomość: zpokopanka@gmail.com

     

    Jeśli macie Państwo pytania w sprawie dostępności cyfrowej lub architektonicznej, prosimy kontakt:

    Tel./fax 12 276 32 24

    e-mai: zpokopanka@gmail.com

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej