• PLAN  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  UCZNIÓW

    ZPO  W KOPANCE

    W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

     

    TERMIN

     

    GŁÓWNA TEMATYKA

     

    14. 09. 2022 r.

     

    • Wybrane przepisy prawa oświatowego.
    • Diagnoza – tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
    • Zapoznanie rodziców z programami wychowawczo-profilaktycznymi poszczególnych klas oraz tematyką godzin z wychowawcą.
    • Zasady bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły.
    • Zapisy ujęte w statucie szkoły. Procedury obowiązujące
     w szkole. Procedura zwalniania z zajęć wf oraz z zajęć dydaktycznych w nagłych przypadkach.
    • Zapoznanie rodziców z przedmiotowymi kryteriami oceniania oraz trybem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych i zachowania.
    • Upoważnienia do odbioru dzieci.
    • Wybór rad klasowych.
    • Sprawy organizacyjne.

     

     

    09. 11. 2022 r.

    • Sprawy organizacyjne, wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze.

     

     

    14. 12. 2022 r.

    Dzień otwarty dla rodziców.

     

    25. 01. 2023 r.

     

    • Efekty kształcenia – informacja o ocenach śródrocznych.

     

     

    12. 04. 2023 r.

    • Sprawy organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze.

     

    17. 05. 2023 r.

    Dzień otwarty dla rodziców.

     

    12. 06. 2023 r.

     

    • Efekty kształcenia – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

     

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej