• Regulaminy zdalnego nauczania

    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie….

     W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
     23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam w Zespole Placówek Oświatowych im . Janusza Korczaka w Kopance system pracy na odległość dla uczniów klas IV-VIII od dnia 26 października 2020r.

     Zasady pracy zdalnej zostały opisane w regulaminie pracy zdalnej  szkoły  (stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 4 Dyrektora ZPO w Kopance), który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne. Wszystkich proszę o zapoznanie się z zapisami, co pozwoli na współpracę i właściwą komunikację w relacjach uczeń, nauczyciel, rodzic.

     Lekcje prowadzone będą wg obecnie  obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć. 

     Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III odbywać się będą nadal
     w trybie stacjonarnym.

      

     Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom życzę zdrowia, sił, wytrwałości i optymizmu.

      

     Jolanta Kozłowska

     Dyrektor ZPO im. J. Korczaka w Kopance

      

     Kopanka, 23 października 2020 r.

   • Regulamin pracy szkoły w systemie na odległość

    w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka wprowadzony od dnia 23.10.2020.


    § 1.

     

    1. Regulamin organizacji pracy w systemie na odległość  określa formy  i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance w okresie częściowego lub całkowitego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.
    2. Częściowe lub całkowite zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 23.10.2020r.
    3. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony.
    4. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych
     w ZPO w Kopance.
    5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.
    6. Wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).

     

    § 2.

     

    Zasady organizacji pracy szkoły

    1.  W okresie od 23.10.2020 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:
    • zajęcia szkolne prowadzone są zgodnie z planem lekcji. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli ze szkolnych sal w trybie on-line;
    •  stołówka szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 14 września 2020 (dla uczniów kl. I-III);
    • biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonych godzinach ;
    • zajęcia lekcyjne trwają 45 minut, z wyjątkiem zajęć wf, plastyki, techniki, muzyki wdż, godz. wych., które trwać będą 30 minut. Początek każdej lekcji rozpoczyna się o tej samej godzinie co lekcje stacjonarne;
    • uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
    • praca psychologa i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
    • uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej (w razie konieczności istnieje możliwość spotkania z nauczycielem);
    • w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na ternie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem.

     

    § 3.

     

    Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

    1. W okresie częściowego czasowego i całkowitego  ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.
    2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik UONET+ VULCAN  oraz Microsoft Teams (Office 365).
    3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in: 

     

    1. www.epodreczniki.pl
    2. www.gov.pl/zdalnelekcje 
    3. www.cke.gov.pl
    4. www.zoom.us
    5. www.lektury.gov.pl

     

        4. Z platform internetowych korzystają:

    1. uczniowie;
    2. nauczyciele.

     

    1. Nauczyciele na w/w platformach mogą:

     

    • prowadzić lekcje online;
    • zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
    • zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
    • zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

     

    1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
    • prowadzenie zajęć online;
    • rozmowy telefoniczne z uczniami; 
    • rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym; 
    • prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;
    • prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;
    • prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.

     

    1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych.
    2.  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
    • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami,
    • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.

          9.Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon) oraz przekazuje zgromadzone informacje uczącym i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły;

    10.Rodzic/opiekun prawny  ma obowiązek zgłosić w następnym dniu od wprowadzenia nauczania zdalnego  problemach związanych z uczestnictwem w zajęciach (bark odpowiedniego sprzętu lub innych warunków technicznych).

     

     

    § 4.

     

    Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy    z uczniami i rodzicami

     

    1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

     

    1. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły. 

     

    1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, elektroniczną pocztę, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

     

    1. Wychowawca czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
     O każdym poważnym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły. 

     

    1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym oraz w dziennikach w wersji tradycyjnej.  Zajęcia specjalistyczne oraz wynikające z ppp należy dokumentować w dziennikach tradycyjnych.

     

    1. Dokumentowanie przebiegu nauczania  stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych. 

     

    1.  Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.

     

    § 5.

     

    Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

     

    1. Ocenianie bieżące polega na ustaleniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni  z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

     

     1. odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line ;
     2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym; 
     3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
     4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
     5. testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

     

    1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

     

    1. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

     

    1. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który powinien wziąć pod uwagę wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny pracy.

     

    1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

     

    1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZPO w Kopance przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

     

    1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

     

    1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć. 

     

     

    § 6.

     

    Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

     

    1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania  odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym i w dziennikach tradycyjnych.

     

    1. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie ich obecności podczas zajęć on-line i wpisuje się w dziennikach.

     

    1. Nauczyciel uznaje obecność ucznia na podstawie bezpośredniej obecności w trakcie lekcji on-line.

     

    § 7.

     

    Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

     

    1. Rodzic / prawny opiekun ucznia  ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
     w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia procesie dydaktycznym (brak obecności podczas lekcji on-line, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

     

    1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN.

     

    1. Pedagog, psycholog, będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem SPPP i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym. 

     

    1. Pedagog, psycholog, i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

     

    1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami SPPP.

     

    1. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają uczniów w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, wykonywania zadań, kontakty z nauczycielami.

     

    § 8.

     

    Postanowienia końcowe

    1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość .
    2. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne .
    3. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych
     w ramach kształcenia online.
    4. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
     i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
    5. Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań on-line, kont osobistych osobom trzecim.
    6. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom zadań, sprawdzianów pisemnych innych prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawione jako własne.
    7. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy
     z zachowaniem drogi służbowej.
    8. Kontakt z Dyrektorem szkoły możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem: zpokopanka@gmail.com lub dziennik elektroniczny, a także po uprzednim ustaleniu terminu i formy kontaktu.                                   
   • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr4/2020/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

     

    ZASADY  UDZIAŁU  UCZNIÓW W ZDALNYM  NAUCZANIU

    W ZESPOLE PLACOWEK OŚWIATOWYCH

    im. JANUSZA KORCZAKA W KOPANCE

     

    1. Organizacja zajęć.

     

    • lekcje odbywają się w formie  grupowej; prowadzone są przez nauczyciela
     za pośrednictwem sieci Internet (Microsoft Teams);

     

    • zajęcia rozpoczynają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć:

     

    • czas trwania lekcji wynosi 30 - 45 minut (plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, wdż, godz. wych. - 30 minut);

     

    • uczeń przygotowuje do  lekcji zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i podręcznik  danego przedmiotu, przybory oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela;

     

    • uczniowie zobowiązani są do punktualnego włączania się do zajęć;

     

    • przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć lub zamknąć strony, karty, okna, otwarte na urządzeniu, z którego uczeń będzie korzystał podczas lekcji online; należy także wyłączyć inne urządzenia (telewizor, radio, telefon komórkowy, jeśli nie jest wykorzystywany do łączenia z nauczycielem);

     

    • uczeń jest oceniany za wykonane samodzielnie prace i zadania, aktywność
     i zaangażowanie zarówno podczas zajęć, jak i w samodzielnej pracy, odpowiedzi, inne aktywności ustalone w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć (zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami oceniania przedmiotowego).

     

    1. Obowiązki ucznia.

     

    • logując się pamiętamy o zasadach cyberbezpieczeństwa (bezpieczne logowanie zgodnie z zasadami podanymi przez nauczyciela. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza tego grona danych dostępu do zajęć;

     

     

    • w trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy;

     

    • uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia online, jak i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu (za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego, kontaktu telefonicznego);

     

    • uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad (m.in. włączona kamera);

     

    • uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia online;

     

    • podczas lekcji online uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje opinie, nie krytykuje i nie obraża innych,

     

    • zabronione jest nagrywanie lekcji, fotografowanie, wykonywanie print screenów; w przypadku niemożności uczestniczenia w lekcji rodzice ucznia nie mogą nagrywać zajęć ani w jakiejkolwiek formie utrwalić lekcji; należy wówczas skontaktować się z nauczycielem i ustalić sposób przekazania materiałów dla ucznia;

     

    • zabronione jest upublicznianie materiałów przekazywanych uczniom przez nauczycieli; udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko w obrębie zespołu (oddziału), natomiast nagrywaniei rozpowszechnianie zajęć online bez zgody autora jest prawnie zabronione.

     

     

    1. Zalecenia dla rodziców.

     

    • zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i motywowanie do nauki poprzez lekcje zdalne,

     

    • dbanie o bezpieczeństwo w sieci poprzez instalację filtrów kontroli rodzicielskiej,

     

    • zapewnienie uczniowi, w miarę możliwości, odpowiednich warunków podczas udziału w wideolekcji.

    Postanowienia końcowe:

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają zapisy  Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance.

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej