• SPRAWOZDANIE  DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

    im. JANUSZA KORCZAKA W KOPANCE

    PRACA  SZKOŁY  I  PRZEDSZKOLA

    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116).
    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – (Dz. U. z 2021  r. poz.1618 ).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198).
    • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki.
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2020 r., poz. 1449).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.).
    • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022  -  opracowany przez dyrektora  i przedstawiony RP w dniu 14.09.2021 r.

     

    Sprawozdanie przedstawiono Radzie Pedagogicznej na zebraniu w dniu 28.06.2022 r.

     

    PRIORYTETY PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

     

    Główne cele pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 zostały wskazane na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz założeń nowego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

    • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom – priorytet nadrzędny.
    1. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym rok szkolnym:

     

    1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, między innymi przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia oraz realizację zadań programu wychowawczo- profilaktycznego.
    2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie .
    3. Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie między innymi wycieczek edukacyjnych.
    4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie, w procesie kształcenia, z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
    5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.

     

    1. Działania wynikające ze specyfiki placówki:

     

    1. Realizacji podstawy programowej.
    2. Przestrzegania przepisów prawa oświatowego dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki przez nauczycieli, zwłaszcza w przypadku nauczania hybrydowego lub zdalnego.
    3. Zgodność programu nauczania z podstawą programową oraz zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
    4. Realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
    5. Dostosowania programu nauczania i oceniania postępów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    6. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów, szczególnie uczniów ze spe, w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
    7. Bezpieczeństwa uczniów w szkole (szczególnie podczas przerw)  w warunkach reżimu sanitarnego.
    8. Przy planowaniu wycieczek należy uwzględnić kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.
    9. Wspieranie nauczycieli w procesie realizacji podstawy programowej, zwłaszcza przy nauczaniu hybrydowym lub zdalnym.
    10. Promowanie nauczycieli wprowadzających nowe rozwiązania pedagogiczne.
    11. Wspieranie nauczycieli do systematycznego wzbogacania warsztatu pracy.

     

    1. Zalecenia i wnioski do pracy wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym   2020/2021:

     

    1. Kontynuowanie i wzmacnianie działań wychowawczych, których celem jest wyeliminowanie niewłaściwych zachowań, wzmacnianie każdych pozytywnych zachowań, wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych (edukacyjnych, życiowych, zdrowotnych).
    2. Zachęcanie i mobilizowanie  uczniów do  pełnego wykorzystywania  własnego potencjału  i możliwości rozwoju we wszystkich sferach.
    3. W dalszym ciągu stosowanie na zajęciach elementów oceniania kształtującego (informacja zwrotna) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych (aktywne metody
     i formy nauczania).
    4. Praca nad  wzajemnymi relacjami między uczniami.
    5. Otoczyć szczególną opieką dydaktyczną i wychowawczą uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; również uczniów mających trudności w nauce, którzy nie posiadają opinii PPP oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami. Nadal dążyć do indywidualizowania pracy z uczniem.
    6. Zachęcać i motywować uczniów do udziału w konkursach; wzmacniać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

     

    1. Rekomendacje wynikające z ewaluacji wewnętrznej 2020/20221:
    • Kontynuacja planowania, monitorowania i doskonalenia przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących realizacji koncepcji pracy.
    • Dokonywanie ewaluacji prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy w przyszłości.
    • Kontynuacja współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych.
    • Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
    • Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania oraz podnoszenie poczucia sukcesu uczniów adekwatnego do ich możliwości. Szukanie sposobów motywacji uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce.
    • Zwiększenie wpływu uczniów na organizację i przebieg procesu uczenia się - planowanie i podejmowanie działań z udziałem uczniów i adekwatnie do ich potrzeb.

    Analizowanie na bieżąco potrzeb i zainteresowań młodzież w celu stworzenia jej jak najlepszych warunków rozwoju.

    • Doskonalenie działań w zakresie informacji zwrotnej dotyczącej oceniania, aby uczniowie wiedzieli, co już umieją, a nad czym muszą pracować.
    • Wzmocnienie działań w sprawie indywidualizacji procesów nauczania.
    • Bardziej szczegółowe informowanie rodziców na temat przebiegających procesów edukacyjnych w szkole: zapoznawanie z ofertą edukacyjną w zakresie zajęć dodatkowych (kół zainteresowań) oraz pomoc w nabywaniu umiejętności korzystania ze strony internetowej szkoły jako podstawowego źródła informacji i promocji szkoły.

     

     

    SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRIORYTETÓW PRACY SZKOŁY
    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     

     

    Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

     

    • Dokonywano bieżących i okresowych przeglądów technicznych budynku szkoły, przedszkola i sali gimnastycznej. Sporządzono stosowną dokumentację z tych przeglądów w formie protokołów i raportów.
    • Podjęto działania wynikające z zaleceń zawartych w protokołach (dokonana została naprawa obróbek blacharskich; wykonano zadaszenie nad wejściem do przedszkola; dokonano naprawy dachu nad kuchnią i wymalowano część kuchni). Ponadto wystąpiła konieczność naprawy dachu nad świetlicą i szatniami segmentu sportowego,  malowania pomieszczenia świetlicy szkolnej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
    • Wymalowane i odświeżone zostało pomieszczenie jadalni.
    • Podjęte zostały także działania w kierunku polepszenia bazy lokalowej przedszkola.
    • Nieustępliwie i nieustannie podejmowane są starania o naprawę/ wymianę ogrodzenia od wschodniej strony szkoły , a także zlikwidowanie nieużywanej studzienki po dawnym systemie kanalizacyjnym. Ważne są także nieustanne działania związane z usunięciem nieużywanego sprzętu pozostawionego po dawnym placu zabaw dla dzieci.
    • Przeprowadzono dokładną kontrolę budynku pod kątem BHP/ zabezpieczenie przeciwpożarowe. Uaktualniono plany ewakuacyjne (nowe plansze zostały zamieszczone w widocznych miejscach wskazanych przez inspektorów ppoż.).
    • Wyremontowano salę nr 19. Wyposażona została w nowe meble i sprzęt.
    • Dzięki staraniom nauczycieli i rodziców wymalowane i odświeżone zostały sale: nr 8,  nr 13 i  nr 14.
    • Przeprowadzono pełną modernizację pracowni komputerowej – przede wszystkim wymieniona została instalacja, okablowanie, które pozostaje obecnie bezpieczne i nie zagraża użytkownikom. Ponadto sala ta wyposażona została w nowe meble i doposażona w sprzęt komputerowy (laptopy, drukarki).
    • Systematycznie przeprowadzano naprawy i prace konserwatorskie utrzymujące szkołę i przedszkole w dobrym stanie.
    • Podjęto intensywne starania o remont i wyposażenie kuchni i jadalni.
    • W związku z sytuacją epidemiologiczną przestrzegano „Procedur bezpieczeństwa sanitarnego” w szkole i w przedszkolu. Dbano o rzetelne i bezwzględne stosowanie tych procedur. Realizowane były wszystkie zalecenia PSSE (stały kontakt) oraz wszelkich służb i instytucji, z którymi systematycznie współpracowano (policja, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Straż Pożarna).
    • W sytuacjach zagrożenia (sytuacja geopolityczna, terroryzm, ostrzeżenia i groźby wobec uczniów, dzieci i pracowników) podejmowano w każdej sytuacji działania zgodne z procedurami (współpraca z organem prowadzącym, naczelnikiem Komendy Powiatowej Policji, Wydziałem Prewencji, policją skawińską, MKO).
    • Przeprowadzono próbną ewakuację i symulację sytuacji zagrożenia pożarowego.
    • Opracowany został harmonogram dyżurów. Wdrażano regulamin dyżurów nauczycielskich. Kontrolowano spełnianie przez nauczycieli dyżurów, a także dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw, w stołówce i szatni.
    • Przestrzegany był system przyjmowania w szkole osób zewnętrznych (wdrożony w roku szkolnym 20019/20b00) – rozszerzony o zasady wynikające z bezpieczeństwa sanitarnego.
    • Podczas spotkań Rady Pedagogicznej systematycznie omawiane były zagadnienia bezpieczeństwa.
    • Podczas spotkań z uczniami (w formie stacjonarnej i on-line) przypominane były zasady bezpieczeństwa obowiązujące zarówno w szkole, jak i poza szkołą (zwłaszcza przed feriami, wakacjami). Każda wycieczka lub wyjście uczniów poza szkołę rozpoczynane było omówieniem zasad bezpieczeństwa.
    • Uczniowie zapoznawani byli także z zasadami bezpieczeństwa emocjonalnego, bezpiecznego poruszania się w Internecie i korzystania z zasobów Internetu.
    • Zapewniano uczniom pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych. W tym zakresie prowadzono szereg działań, do których należą:

     

    • realizacja programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ; 
    • realizacja programu profilaktycznego ukierunkowanego na kształtowanie i rozwijanie umiejętności prospołecznych u młodszych uczniów oraz radzenia sobie z trudnościami „Przyjaciele Zippiego”;
    • pozyskanie certyfikowanych trenerów programu profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”
    • tworzenie atmosfery życzliwości i wzajemnego zrozumienia; rozwiązywanie konfliktów; kształtowanie poczucia własnej wartości;
    • konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
    • spotkania zespołu nauczycieli;
    • rozpoznawanie sytuacji uczniów,
    • dostosowanie wymagań i metod pracy do potrzeb uczniów, realizacja zaleceń poradni  psychologiczno- pedagogicznej;
    • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pedagogiem oraz rozmowy z klasą;
    • rozpoznawanie sytuacji uczniów; rozmowy indywidualne z uczniami; wnioski w sprawie udzielenia pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć rozwijających uzdolnienia, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, stałych konsultacji z pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym; współpraca ze szkolnymi specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą, doradcą zawodowym, terapeutą pedagogicznym; spotkania zespołu nauczycieli uczących w klasie, monitorowanie przebiegu nauczania zdalnego poprzez kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami – przekazywanie informacji o pojawiających się trudnościach pedagogowi szkolnemu; wszystkie zajęcia i spotkania dostosowane były do potrzeb uczniów, aktualnej sytuacji epidemicznej, przepisów sanitarnych i możliwości – odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej;
    • spotkania  zespołu nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, podczas których nauczyciele zapoznawali się z opiniami i orzeczeniami uczniów objętych pomocą SPPP, dostosowywali wymagania uwzględniając zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach, wdrażali procedury związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywali trudności i problemy związane ze zdalną nauką, podsumowywali efekty pracy;
    • wsparcie uczniów w czasie pandemii – na lekcjach wychowawczych prowadzonych w trybie online rozmowy na temat zachowania ostrożności związanej z zapobieganiem zakażeniu COVID-19, omawianie procedur bezpieczeństwa związanych z przebywaniem w szkole w czasie konsultacji, spotkań indywidualnych i lekcji stacjonarnych;
    • wspieranie uczniów w czasie nauczania zdalnego (stały kontakt z uczniami z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów; reagowanie na wszelkie niepokojące symptomy w funkcjonowaniu uczniów);
    • wzmocniono działania pomocowe skierowane na uczniów i rodziców w związku z pojawiającymi się i nasilającymi problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania w sytuacjach społecznych, obniżającymi się kompetencjami społecznymi, zaburzeniami osobowościowymi; elastycznie i doraźnie reagowano na wszelkie potrzeby  uczniów , rodziców i zespołów - zajęcia z psychologiem/pedagogiem grupowe i indywidualne, stałe konsultacje z pedagogiem szkolnym, kierowanie uczniów na konsultacje do specjalistow pozaszkolnych (PZP, SPPP, współpraca z w/w instytuacjami).
    • Powrót uczniów do szkoły po okresie nauczania zdalnego wymagał podjęcia  działań wychowawczych umożliwiających ponowne przystosowanie się dzieci i młodzieży do obowiązujących w szkole norm i zasad współżycia społecznego, regulaminów i procedur. Zajęcia wychowawcze, integracja zespołów uczniowskich, nacisk na pomoc uczniom w łagodnym i bezpiecznym odnalezieniu się w stacjonarnym środowisku szkolnym – to niektóre z działań wychowawczych. Obserwacja zachowań i postaw uczniów, reagowanie na wszelkie niepokojące przejawy i otoczenie dzieci opieką i pomocą (w tym także rodziców) stały się jednym z koniecznych priorytetów pracy wychowawczej.

     

    • W związku z sytuacją pandemii spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz wprowadzeniem edukacji zdalnej nadal  wdrażano „Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w ZPO im. Janusza Korczaka w Kopance”.
    • Przeprowadzono szkolenia dla pracowników i nauczycieli związane z wprowadzeniem „Procedur bezpieczeństwa sanitarnego” wraz z kolejnymi etapami uruchamiania zajęć  w szkole.
    • Podejmowano szereg dzałań (zarówno indywidualnych, jak i skierowanych na zespoły uczniowskie)  zmierzajacych do niwelowania negatywnych skutków wynikających z długiej izolacji społecznej spowodowanej pandemią.

     

    Na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w wielu sferach (fizycznej, emocjonalnej, psychicznej) znacząco wpłynęły działania profilaktyczne, ujęte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Wymienić jednak należy najważniejsze działania profilaktyczne o szerokim zasięgu:

    • Uczniowie wszystkich klas realizowali zadania i działaniach w ramach kampanii społecznej „No promil – no problem“. Finałowym wydarzeniem tych działań była III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA  OKSFORDZKA W RAMACH KAMPANII „No promil – No problem”: „Sposób, w jaki we współczesnej kulturze masowej przedstawiany jest alkohol i jego spożywanie należy ocenić negatywnie" oraz zorganizowanie gminnej imprezy profilaktycznej Happeningu „No promil-No problem”, który odbył się skawińskim Rynku.
    • Uczestniczono w ogólnopolskiej kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Realizacja zadań  była zgodna z założeniami kampanii (lekcje wychowawcze prowadzone wg scenariuszy kampanii pod hasłem „Nie czas na nudę!” ; szkolenie i warsztaty profilaktyczne oraz Międzyszkolna Debata Oksfordzka , konkurs plastyczny „Nie czas na nudę!”, a także Piknik dla całej społeczności szkolnej).
    • Uczestnictwo uczniów  klas IV-VII w warsztatach profilaktycznych „Kłopoty online - cyberprzemoc", „Lubię to! Siecioholizm”. 
    • Nauczyciele   uczestniczyli w szkoleniu  „Wsparcie emocjonalne w dobie pandemii”, natomiast rodzice uczestniczyli w szkoleniu „ Domowe zasady ekranowe”.
    • Uczniowie szkoły uczestniczyli w działaniach związanych z organizacją  Dnia Bezpiecznego Internetu.
    • Uczestnictwo uczniów w zajęciach wychowawczych dotyczących cyberprzemocy.
    • Udział uczniów w kampanii „Rowerowy Maj” promującej zdrowy styl życia zakończony uzyskaniem I miejsca w gminie i zdobyciem nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup sprzętu sportowego.
    • Realizacja zadań w ramach projektu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
    • Opracowano i wprowadzono zasady nauczania zdalnego, które przypominane były uczniom systematycznie.
    • Duży nacisk położony został na dbałość o edukację uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z dostępnych narzędzi TIK (szkolenia dla uczniów w zakresie korzystania z platformy Microsoft Teams; lekcje wychowawcze; spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym; szkolenia i warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychoprofilaktyka; praca z rodzicami – rozbudzanie świadomości na temat zagrożeń i przeciwdziałania im).

     

    Realizacja priorytetów, zadań i wniosków:

    • Kompetencje cyfrowe uczniów rozwijane były przede wszystkim na lekcjach informatyki oraz na wszystkich pozostałych zajęciach edukacyjnych  i dodatkowych podczas nauczania zdalnego.
    • Uczniowie mogli rozszerzać swoje umiejętności w tym zakresie przygotowując prezentacje związane z organizacją wielu wydarzeń w szkole (m.in. Tydzień Korczakowski i Święto Patrona Szkoły, Dzień Bezpiecznego Internetu, konkursy, przygotowywanie materiałów na lekcje wychowawcze).
    • Pogłębienie wiadomości o Patronie szkoły poprzez inicjatywy realizowane w ramach Tygodnia Korczakowskiego zakończonego obchodami święta Patrona Szkoły.
    • W warunkach tzw. „reżimu sanitarnego” odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej.
    • Wybory  Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
    • Uczniowie uczyli się przestrzegania zasad pracy w grupie.
    • Realizacja bloku teamtycznego „Jestem Europejczykiem“.
    • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
    • Wieczornica z okazji Święta Niepodległości.
    • Udział uczniów wszystkich klas w festiwalu piesni patriotycznych „Radosna...Niepodległa“ zorganizowanego w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
    • Szkolne obchody upamiętniajace polskich oficerów i żołnierzy, ofiar zbrodni katyńskiej.
    • Szkolna impreza Mikołajkowa połączona z rozpoczęciem okresu Bożonarodzeniowego
     w szkole.
    • Akcja chrytatywna „Świąteczna paczka” – udział uczniów i rodziców wszystkich klas w zorganizowaniu pomocy świątecznej dla mieszkańców Kopanki.
    • Udział uczniów w akcji „Serdeczna kartka“ skierowanej do dzieci z krakowskiego hospicjum.
    • Udział uczniów, rodziców i nauczycieli w akcji PAKA DLA ZWIERZAKA.
    • Udział nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej w akcję pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
    • Uczniowie uczestniczyli w lekcjach  muzealnych poznając tradycje i historię regionu.
    • Kształtowano więzi rodzinne m.in. poprzez wykonanie upominków dla seniorów i rodziców (Dzień Babci i Dziadka, spotkania  dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca).
    • Udzial uczniów w zabawie karnawałowej.
    • Organizacja szkolnego przedstawienia Jasełkowego.
    • Rozbudzano w uczniach uczucia  patriotyczne i zainteresowania dziejami ojczystymi poprzez ich uczestnictwo w obchodach świąt narodowych i religijnych, lekcjach  z okazji: rocznicy odzyskania niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  oraz poprzez udział w konkursach. 
    • Systematycznie prowadzona była zbiórka nakrętek na rzecz niepełnosprawnego rodzeństwa z Wiśniowej. 
    • Integrowano zespoły klasowe oraz społeczność szkolną poprzez organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
    • Wdrażano do poszanowania więzi rodzinnych i tradycji świątecznych m. in. poprzez obchody klasowego Dnia Kobiet, Dnia Chłopca, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, kultywowania tradycji Świat Bozego Narodzenia oraz  Świąt Wielkanocnych.
    • Odbyły się uroczystości szkolne integrujące społeczność szkolną, m.in.: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie piwrwszoklasistów, obchody DEN, Święto Patrona Szkoły, Dzień Bezpiecznego Internetu, obchody Dnia Ziemi, uroczystość pożegnania uczniów klasy ósmej, uroczystość z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
    • Realizowano w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej treści i cele ujęte w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.
    • Podejmowano tematykę patriotyczną na lekcjach wychowawczych, utrwalano pamięć o wielkich Polakach.
    • Realizowano zagadnienia wynikające z podstawy programowej (symbole narodowe, tradycja, legendy, lektury).
    • Udział wszystkich uczniów w kampaniach społecznych i profilaktycznych („No promil – no Problem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  Dzień Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Rowerowy Maj).

     

     

    PRZEDSZKOLE

    W ramach edukacji przedszkolnej dzieci:

    • Uczyły się prawidłowego posługiwania się imieniem i nazwiskiem oraz wykazywały znajomością adresu zamieszkania.
    • Wdrażane były do respektowania umów, zasad, norm współżycia społecznego obowiązujących w grupie przedszkolnej i w rodzinie.
    • Poznawały zwyczaje i tradycje rodzinne; umacniano więzi rodzinne poprzez obchody Dnia Babci i Dziadka (upominki dla seniorów), Dnia Mamy i Taty.
    • Brały udział w uroczystościach i akcjach (m.in. pasowanie na przedszkolaka, Tydzień Korczakowski, obchody Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi).
    • Poznawały historię państwa polskiego (legendy, podania).
    • Poznawały symbole narodowe, ich znaczenie; kształtowano postawę szacunku wobec nich.
    • Realizowano zagadnienia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym zakresie.
    • Budzono i rozwijano szacunek do kultury, tradycji narodowej , a także do przyrody ojczystej.
    • Kształtowano postawy proekologiczne.
    • Włączyły się aktywnie w organizację akcji charytatywnych (zbiórka nakrętek, akcja pomocy świątecznej „Świąteczna paczka” oraz „Serdeczna kartka”).

     

     

    W celu dbałości o zapewnienie uczniom wysokiej jakości kształcenia podejmowanie były następujące działania:

    1. Zatrudnianie nauczycieli i specjalistów zgodnie z kwalifikacjami. Skuteczne starania o zapewnienie uczniom na terenie szkoły i przedszkola opieki specjalistów.
    2. Kontrola bazy dydaktycznej – uzupełnianie w miarę możliwości zasobów pomocy dydaktycznych szkoły (dalsze doposażenie pracowni  biologiczno-chemicznej; zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do nauczania biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, historii; zakup nowych laptopów – w tym jednego przeznaczonego dla uczniów z niepełnosprawnościami realizującymi nauczanie indywidualne; wzbogacenie szkolnego księgozbioru; zakup pomocy do przedszkola; modernizacja i doposażenie pracowni komputerowej).
    3. Pozyskanie znacznych środków  (35000 zł) w ramach projektu Aktywna Tablica (edycja 2020-2024) – wyposażenie szkoły w monitor interaktywny, 5 laptopów, profesjonalny  zestaw  do terapii logopedycznej wraz z mikrofonem logopedycznym, 2 tablety, programy multimedialne przeznaczone do terapii 5 rodzajów trudności.
    4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
    5. Badanie wyników nauczania:
    • wstępne diagnozy („raport otwarcia” – wrzesień);
    • próbny egzamin ósmoklasisty;
    • diagnoza uczniów klasy trzeciej;
    • badanie gotowości szkolnej;
    • egzamin ósmoklasisty.
    1. Uczniowie klasy ósmej otoczeni zostali wzmożoną opieką dydaktyczną stwarzającą szanse i możliwości wyrównania braków (po okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych i zdalnego nauczania w roku 2019/2020 i 2020/2021) oraz przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
    2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

     

    Istotnym czynnikiem wzbogacającym pracę szkoły i podnoszącym jakość procesu kształcenia jest realizacja projektów i innowacji pedagogicznych. W b.r. szkolnym realizowane były następujące innowacje:

    • Hak na ortografię.
    • „Dzwonki chromatyczne jako popularny instrument w szkole”.
    • Wieża czytelnicza.
    • Prowadzono  systemowe działania na rzecz wspierania ucznia – realizowano obowiązujący w szkole system pomocy psychologiczno-pedagogicznej („Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”). Zespoły uczących w klasach ustaliły cele i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
    • Pomoc pp udzielana była podczas bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej i dostosowywana do pojawiających się potrzeb uczniów.
    • Każdemu uczniowi korzystającemu z pomocy sporządzono Kartę Oceny Efektywności Pomocy PP.
    • Powołano Zespoły Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnością. Do końca września 2021  roku utworzono i dostosowano (zmodyfikowano) IPET-y.
    • Dwukrotnie w roku dokonano Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Uczniów.

     

    W roku szkolnym 2021/2022 pomocą PP  (sformalizowaną) objętych było 79 uczniów, którzy korzystali z różnych form  ppp:

    • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka, j. polski, j. angielski,
    • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna;
    • zajęcia logopedyczne,
    • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
    • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
    • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
    • stałe konsultacje z pedagogiem szkolnym,
    • konsultacje z psychologiem,
    • gimnastyka korekcyjna,
    • zajęcia terapeutyczne z elementami biblioterapii,
    • zajęcia terapeutyczne z elementami socjoterapii,
    • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
    • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego).

     

    Przedszkole – podejmowanie  działań  na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb poprzez indywidualizację działań edukacyjnych i wychowawczych oraz wspieranie rodziców, co przyczynia się do skutecznego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz rozwoju ich talentów i uzdolnień.

     

    • wspierano dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności; stymulowano oraz rozwijano potencjalne zdolności twórcze;
    • rozbudzano i rozwijano kreatywność, umiejętność dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości i pomysłów;
    • aktywizowano sferę fantazji i wyobraźni;
    • rozwijano własne zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
    • rozwijano umiejętność planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno-konstrukcyjnych;
    • rozwijano umiejętność tworzenia poprzez ruch, zabawę, muzykę i żywe słowo;
    • duży nacisk położono na  podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy oraz zaspokajanie ciekawości poznawczej dzieci.

    Realizowane działania były spójne z zadaniami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i sprzyjały użyteczności nabywanych przez dzieci wiadomości
    i umiejętności. Systematycznie i rzetelnie diagnozowano i analizowano osiągnięcia dzieci.

     

    Motywowanie uczniów do odnoszenia sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości.

     

    Realizacji tego celu służyły spotkania klasowych zespołów nauczycielskich ustalających kierunki i  formy pracy z uczniami , wnioskujących o wprowadzanie konkretnych form ppp  oraz podejmujących stosowne działania skierowane na poszczególnych uczniów; ponadto ważne działania w tym zakresie to:

    • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
    • indywidualizowanie pracy z uczniami w zakresie form i metod;
    • zachęcanie do udziału w konkursach i projektach;
    • umożliwianie uczniom odnoszeniu sukcesów edukacyjnych i pozaedukacyjnych;
    • stosowanie wzmocnień pozytywnych;
    • podkreślanie mocnych stron uczniów;
    • stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesów także w innych dziedzinach (np. sportowych);
    • uruchomienie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
    • działalność koła biologicznego;
    • działalność koła chemicznego;
    • działalność koła dziennikarskiego;
    • zajęcia taneczne;
    • zajęcia teatralne;
    • prezentacja i eksponowanie prac i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych;
    • organizowanie zajęć dodatkowych (zajęcia rozwijające uzdolnienia – edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, informatyka, matematyka, chemia; dodatkowe zajęcia – przygotowanie uczniów do konkursów i debat; indywidualne programy nauki z matematyki, biologii, j. angielskiego; zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się).

     

     

    Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

     

    Dyrektor szkoły na bieżąco informował nauczycieli o zmianach w obowiązujących aktach prawa oświatowego oraz komunikatami, pismami i zarządzeniami KO i OP, a także motywował nauczycieli do poszerzania kwalifikacji zawodowych.  Nauczyciele uczestniczyli w  szkoleniach prowadzonych przez firmy edukacyjne (w tym w webinariach dotyczących rozwijania i doskonalenia pracy dydaktycznej z wykorzystaniem narzędzi zdalnych). 
    W ramach doskonalenia wewnątrzszkonego dyrektor szkoły zorganizował szkolenia  dotyczące:

    • Procedur organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przypomnienie.
    • Procedur bezpieczeństwa sanitarnego i zasad zdalnego nauczania – przypomnienie.
    • Postępowania w sytuacji zagrożenia  - wynikającego ze zmiana sytuacji geopolitycznej i wojną w Ukrainie.
    • Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
    • Wychowawcy klas oraz nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu  „Wsparcie emocjonalne w dobie pandemii” oraz „Domowe zasady ekranowe”.

     

    W ramach wspomagania rozwoju nauczycieli dyrektor szkoły motywował  nauczycieli i pracowników do wysokiej jakościowo pracy.

    Wsparcie otrzymywali nauczyciele nowozatrudnieni oraz realizujący kolejne stopnie awansu zawodowego, a także nauczyciele wprowadzający nowe rozwiązania pedagogiczne (innowacje). Ponadto wspomagano wychowawców w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych.

     

     

    UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    Sekcja sportowa:

    • GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE 2022 XII Halowe Mistrzostwa Skawiny
     w Lekkoatletyce – sukcesy indywidualne i grupowe (łącznie 7 medali)
    • Powiatowe Wiosenne Biegi Drużynowe – sukces drużyny szkolnej
    • Rowerowy Maj

     

    Sekcja naukowa:

    • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR  (wyróżnienia)
    • Międzyszkolne Debaty Oksfordzkie
    • Małopolski Konkurs Matematyczny
    • Małopolski Konkurs Chemicznyfinalista Radosław Przebinda
    • Małopolski Konkurs Biologiczny finalista Wiktor Wątroba
    • Małopolski Konkurs Geograficzny
    • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”- wyróżnienie Krzysztof Balon
    • Konkurs Matematyczny „Krakowska Matematyka” – wyróżnienie Krzysztof Balon
    • Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie”
    • Gminny Konkurs Historyczny związany z postacią Józefa Hallera – III miejsce Wiktoria Kochana i Julian Stępski
    • Gminny konkurs czytelniczy „Znamy baśnie Andersena” – wyróżnienie Natalia Tyrka i Antoni Suder
    • Ogólnopolski konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”
    • Gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
    • Szkolny Konkurs Ekologiczny „Środowisko ponad wszystko”
    • Dzień Bezpiecznego Internetu

     

    Sekcja kulturalna:

    • szkolny konkurs fotograficzny
    • szkolne konkursy plastyczne realizowane w ramach kampanii społecznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „No promil – no problem”
    • szkolny projekt edukacyjny „Serdeczna kartka”
    • szkolny Masterchef Junior
    • Szkolny konkurs Piosenki Angielskiej
    • Szkolny festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa”
    • Szkolny mini festiwal piosenki turystycznej i wakacyjnej
    • Gminny Festiwal Form Teatralnych „Malpomena” – wyróżnienie
    • Konkursy: recytatorski, czytelniczy, plastyczny ( w tym DBI)

     

     

    1. Programy, projekty, akcje

     

    • Fluoryzacja  oraz dentystyczne badania przesiewowe
    • Uniwersytet Dzieci – projekt „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”
    • Uniwersytet Dzieci – projekt „Ekologia. Jak chronić środowisko?”
    • Kampania społeczna „No promil – No problem”
    • Kampania społeczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
    • Kampania społeczna „Rowerowy Maj”
    • Realizacja innowacji „Hak na ortografię”
    • Realizacja innowacji „Dzwonki chromatyczne”
    •  „Mleko z klasą” - akcja prozdrowotna,
    • „Owoce i warzywa  w szkole”- projekt prozdrowotny,
    • „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”- projekt profilaktyczny
    • Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka „Znamię, znam je”
    • Projekt ogólnopolski „Zdrowo jem, więcej wiem”
    • Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
    • Projekt ekologiczny LIFE
    • Zajęcia ekologiczne prowadzone przez doradcę ekologicznego z UMiG Skawina
    • Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”
    • Warsztaty – debaty w formule oksfordzkiej
    • Projekt edukacyjny „Wieża czytelnicza”
    • Projekt profilaktyczny „Dzień Bezpiecznego Internetu”
    • Warsztaty profilaktyczne  „Kłopoty online - cyberprzemoc", „Lubię to! Siecioholizm”, „Domowe gry ekranowe”
    • Tydzień Korczakowski
    • Udział w akcji zbierania zakrętek
    • Realizacja akcji  i projektów charytatywnych: SERDECZNA KARTKA, ŚWIĄTECZNA PACZKA, PAKA DLA ZWIERZAKA
    • Projekt #zGRANAszkoła (kl.1-3)

     

     

    MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁ

    Współpraca z rodzicami

    - Wychowawcy klas oraz specjaliści ściśle współpracowali z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci, ustalenia priorytetów w pracy wychowawczej oraz oczekiwań rodziców wobec szkoły. Realizowano to poprzez: zebrania ogólne z rodzicami, spotkania i konsultacje indywidualne; uczestnictwo rodziców w zebraniach nauczycielskich zespołów klasowych,  kontakty telefoniczne, korespondencję pisemną, wymianę informacji przy wykorzystaniu zeszytów korespondencji, dziennik Vulcan oraz aktywizowanie rodziców do współorganizowania imprez klasowych oraz pomocy rzeczowej.

    - Efektem współpracy z rodzicami była pomoc w przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych czy też realizacja  akcji charytatywnych (pomoc świąteczna). Rodzice zaangażowali się w pomoc dla klasy (artykuły papiernicze, higieniczne, dekoracyjne i pomoce, przybory do pisania, materiały i pomocy na lekcje plastyki, prace malarskie i remontowe) oraz zapewniali słodki poczęstunek na uroczystości klasowe i szkolne (piknik). Dzięki zaangażowaniu rodziców każdy absolwent otrzymał drobny upominek. Swój wkład wnieśli także rodzice w dbałość o wygląd estetyczny szkoły i otoczenia.

     

    Przestrzeganie Regulaminów Wewnątrzszkolnych oraz zasad współżycia społecznego.

    - Zgodnie z zapisami statutowymi w szkole stosuje się motywowanie uczniów poprzez wzmacnianie zachowań pożądanych oraz wygaszanie zachowań niepożądanych. W roku szkolnym 2019/2020 wprowadzono Regulamin Nagród i Kar (od II okresu), który jest narzędziem pomocnym w realizacji celów wychowawczych.

     

     

    NAGRODY STATUTOWE  w roku szkolnym 2021/2022

     

     

     

    Rodzaj nagrody

     

    Ogólna liczba w kl. I-VIII

     

     

     

    Nagrody

    Pochwała wychowawcy klasy

    77

    Wyróżnienie wychowawcy klasy

    12

    Nagroda wychowawcy klasy

    7

    Pochwała dyrektora szkoły

    5

    Wyróżnienie dyrektora szkoły

     

    Nagroda rzeczowa Dyrektora

     

    4

     

     

    WYCIECZKI SZKOLNE, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI KLASOWE/szkolne

     

     

    Cel

     

     

    1a

     

    2a

     

    3a

     

    4a

     

    5a

     

    6a

     

    7a

     

    7b

     

    8a

    Teatr

     

    -

    1

    1

    2

    2

    1

     

    1

    1

    1

    Muzea, wystawy

     

    -

    -

    -

     

     

    2

    2

    1

    2

    2

    -

    Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

    -

    1

    1

    -

    --

    --

    1

    1

    -

     

    Uroczystości klasowe/szkolne

     

    14

     

    21

     

    15

     

    12

     

    15

     

     

    15

     

    15

     

    16

     

    11

    Inne *

     

    2

     

    6

     

    6

     

    5

     

    7

     

    4

     

    2

     

    5

    2

     

    *Inne , m.in.:

    • Lekcje edukacyjne w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie
    • Multicentrum w Skawinie.
    • Apilandia. Interaktywne Centrum Pszczelarstwa. Poznanie znaczenia i roli pszczół w otaczającym nas świecie.
    • Happening w Skawinie.
    • GOjump MEGApark Sikorki – Kraków
    • GO-jump - Kraków

     

    WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCÓW Z INSTYTUCJAMI I PODMIOTAMI WSPÓŁUCZESTNICZĄCYMI LUB WSPIERAJĄCYMI  PROCES WYCHOWANIA

     

    Wychowawcy i specjaliści współpracowali z następującymi instytucjami i podmiotami:

    • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie;
    • Poradnia ZP
    • Policja (kontakt z dzielnicowym);
    • Centrum Wspierania Rodziny;
    • Muzeum Regionalne w Skawinie;
    • Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie;
    • Kuratorzy SR;
    • Doradca ekologiczny z UMiG;
    • Lekarz specjalista;
    • Straż Miejska;
    • Parafia Rzymsko-Katolicka w Kopance;
    • Ochotnicza Straż Pożarna w Kopance;
    • Stowarzyszenie SIEMACHA;
    • Multicentrum w Skawinie;
    • Centrum Kultury i Sportu w Skawinie;
    • Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator”;
    • Klub sportowy „Skawinka”;
    • Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

     

    REALIZOWANE PROGRAMY PROZDROWOTNE I UNIJNE, W TYM PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

    1. Programy : Mleko w szkole, Owoce w szkole.
    2. Program profilaktyki zdrowotnej – fuloryzacja
    3. Uniwersytet Dzieci
    4. Kształtowanie postaw odpowiedzialnych za swoje zdrowie: wdrażanie nawyku dbania o higienę osobistą i higienę otoczenia, dbałość o higieniczne i kulturalne spożywanie posiłków.
    5. Przeciwdziałanie nałogom.
    6. CYBERPRZEMOC - wpływ na prawidłowy rozwój, zagrożenia i konsekwencje płynące z cyberprzemocy -  prezentacje multimedialne; pogadanki, projekty.
    7. Realizacja bloku tematycznego „SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO”.
    8. Współpraca z pielęgniarką.
    9. Przestrzeganie zasad higieny w związku z sytuacją pandemii.
    10. Lekcje wychowawcze, które dotyczyły m. in. życia bez nałogów, zdrowego odżywiania i wyrabiania odpowiedzialności za swoje zdrowie.
    11. Realizacja zadań kampanii „No promil-No problem”;
    12. Realizacja zadań kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.
    13. Dzień Bezpiecznego Internetu.
    14. Kampania społeczna „Rowerowy Maj”
    15. Realizacja projektu profilaktyka czerniaka „Znamię, znam je”
    16. Warsztaty  profilaktyczne - "Kłopoty online – cyberprzemoc”, "Lubię to! Siecioholizm”.
    17. Przyjaciele Zippiego.
    18. Wdrażanie, przypominanie, omawianie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

     

    AKTYWNOŚĆ KLASY NA FORUM SZKOŁY, ŚRODOWISKA

    Klasa

    Formy aktywności

     

    1a

     

    Udział w  szkolnych konkursach plastycznych i ekologicznym

    TYDZIEŃ KORCZAKOWSKI - aktywny udział w realizacji zadań

    Udział uczniów w kampaniach społecznych i charytatywnych („No promil – No problem”, ZTU, „Rowerowy Maj”, Serdeczna Kartka, Świąteczna paczka))

    Udział uczniów w DBI

    Szkolny Masterchef junior

    Ślubowanie

    Kiermasz Bożonarodzeniowy

    Zabawa karnawałowa

    Jasełka

    Festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa”

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    2a

     

    TYDZIEŃ KORCZAKOWSKI - aktywny udział w realizacji zadań

    Udział uczniów w kampaniach społecznych i charytatywnych („No promil – No problem”, ZTU, „Rowerowy Maj”, Serdeczna kartka, Świąteczna paczka)

    Udział uczniów w szkolnych konkursach plastycznych, recytatorskim oraz ekologicznym

    Udział uczniów w Gminnym Festiwalu Teatralnym MELPOMENA

    Udział uczniów w DBI

    Szkolny Masterchef junior

    Kiermasz Bożonarodzeniowy

    Zabawa karnawałowa

    Jasełka

    Festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa”

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Przygotowanie uroczystości z okazji DEN

     

    3a

     

    Udział uczniów w szkolnych konkursach plastycznych, recytatorskim, ekologicznym

    Udział uczniów w MKM KANGUR

    Udział uczniów w kampaniach społecznych i charytatywnych („No promil – No problem”, ZTU, „Rowerowy Maj”, Serdeczna kartka, Świąteczna paczka)

    Udział uczniów w Gminnym Festiwalu Teatralnym MELPOMENA

    Udział uczniów w DBI

    Szkolny Masterchef junior

    Kiermasz Bożonarodzeniowy

    Zabawa karnawałowa

    Jasełka

    Festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa”

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Udział uczniów w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Znamy baśnie Andersena”

    Konkurs ogólnopolski „Zdrowo jem, więcej wiem”

     

     

     

    4a

     

    Udział uczniów w szkolnych konkursach plastycznych,  ekologicznym, fotograficznym

    Udział uczniów w MKM KANGUR

    Udział uczniów w kampaniach społecznych i charytatywnych („No promil – No problem”, ZTU, „Rowerowy Maj”, Serdeczna kartka, Świąteczna paczka, PAKA DLA ZWIERZAKA)

    Udział uczniów w DBI

    Kiermasz Bożonarodzeniowy

    Jasełka

    Festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa”

    Wykonanie plakatów – Święto Liczby PI

    Udział w XII Halowych Mistrzostwach Skawiny w Lekkoatletyce

    Udział uczniów w Powiatowych Wiosennych Biegach Drużynowych

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

     

     

    5a

     

    Udział uczniów w kampaniach społecznych „No promil-no problem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Rowerowy Maj”

    Udział uczniów w akcji  „Świąteczna paczka”, Serdeczna kartka, PAKA DLA ZWIERZAKA

    Aktywne włączenie się w organizację DBI

    Udział uczniów w konkursach plastycznych

    Jasełka

    Organizacja uroczystości z okazji święta Patrona Szkoły

    Udział uczniów w szkolnym konkursie ekologicznym

    Festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa” - organizacja

    Udział w XII Halowych Mistrzostwach Skawiny w Lekkoatletyce

    Udział uczniów w Powiatowych Wiosennych Biegach Drużynowych

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Organizacja „Dnia bez plecaka”

    Udział uczniów w warsztatach przygotowujących do debaty
    w formule oksfordzkiej

    Udział klasy w przygotowaniu i organizacji Wieczornicy z okazji Narodowego Święta Niepodległości

    Udział uczniów w MKM KANGUR oraz w Konkursie Matematycznym „Krakowska matematyka”

    Udział klasy w „Szkolnych podchodach wielkanocnych”

    Praca w SU

     

     

    6a

     

    Reprezentowanie klasy w Samorządzie Uczniowskim

    Udział uczniów Udział uczniów w kampaniach społecznych „No promil - No problem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Rowerowy Maj”

    Udział w akcji charytatywnej „Świąteczna paczka” i „Serdeczna kartka”, PAKA DLA ZWIERZAKA

    Udział w DBI

    Udział w szkolnych konkursach plastycznych i fotograficznym

    Udział uczniów w szkolnym konkursie ekologicznym

    Festiwal pieśni patriotycznych „Radosna…Niepodległa”

    Udział w XII Halowych Mistrzostwach Skawiny w Lekkoatletyce

    Udział uczniów w Powiatowych Wiosennych Biegach Drużynowych

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Udział uczniów w MKM KANGUR oraz w Konkursie Matematycznym „Krakowska matematyka”

    Udział klasy w „Szkolnych podchodach wielkanocnych”

    Praca w SU

    TYDZIEŃ KORCZAKOWSKI

    Udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR

     

     

     

    7a

     

    Udział uczniów w organizacji uroczystości z okazji DEN, wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

    Udział uczniów w konkursach przedmiotowych

    Udział uczniów w Gminnym Konkursie Historycznym

    Udział uczniów w obchodach Święta Patrona Szkoły

    Udział uczniów w realizacji zadań w ramach kampanii społecznych „No promil-No problem”, oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

    Udział uczniów w Debacie Oksfordzkiej

    Włączenie się uczniów w akcje „Świąteczna paczka”, Serdeczna kartka, PAKA DLA ZWIERZAKA

    Udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR oraz konkursie informatycznym „Bóbr”

    Udział w XII Halowych Mistrzostwach Skawiny w Lekkoatletyce

    Udział uczniów w Powiatowych Wiosennych Biegach Drużynowych

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Przygotowanie uroczystości pożegnania klasy ósmej

     

     

     

     

    7b

    Święto Patrona Szkoły

    Reprezentowanie klasy w SU

    Udział klasy w organizacji DBI

    Udział uczniów w kampaniach społecznych „No promil - No problem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Rowerowy Maj”

    Udział uczniów w szkoleniu i Debacie Oksfordzkiej

    Udział w akcjach charytatywnych „Szlachetna paczka”
    i „Serdeczna kartka”, PAKA DLA ZWIRZAKA

    Udział uczniów w MKM KANGUR

    Udział w XII Halowych Mistrzostwach Skawiny w Lekkoatletyce

    Udział uczniów w Powiatowych Wiosennych Biegach Drużynowych

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Udział uczniów w przygotowaniu uroczystości pożegnania uczniów klasy ósmej

     

     

    8a

    Reprezentowanie klasy w SU

    Udział klasy w  DBI

    Udział uczniów w kampaniach społecznych „No promil - No problem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Rowerowy Maj”

    Udział w akcjach charytatywnych „Szlachetna paczka”
    i „Serdeczna kartka”, PAKA DLA ZWIRZAKA

    Udział uczniów w MKM KANGUR

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Udział uczniów w konkursach przedmiotowych

    Udział w XII Halowych Mistrzostwach Skawiny w Lekkoatletyce

    Udział uczniów w Powiatowych Wiosennych Biegach Drużynowych

    Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

    Udział uczniów w konkursie ekologicznym

     

     

     

    WYNIKI  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY

    2021/2022

     

    Przedmiot

    ŚREDNI WYNIK SZKOŁY

     

    Gmina

     

    Powiat

     

    Województwo

     

    Kraj

    Uczniowie szkoły z najlepszymi wynikami

     

    Język polski

     

    75%

     

    66%

     

    64%

     

    64%

     

    60%

    Radosław Przebinda

    Małgorzata Zaremba-Śmietańska

    Julia Steczko

    Kamila Płonka

     

    Matematyka

     

     

     

    69%

     

    63%

     

    66%

     

    63%

     

    57%

    Paweł Dubin

    Radosław Przebinda

    Daniel Wątroba

    Małgorzata Zaremba-Śmietańska

     

    Język angielski

     

    82%

     

    65%

     

    73%

     

    69%

     

    67%

    Radosław Przebinda -100%

    Małgorzata Zaremba-Śmietańska -100%

    Kamila Płonka

    Daniel Wątroba

    Paweł Dubin

    Uczniowie nominowani do nagrody Burmistrza MiG Skawina za wynik egzaminu ósmoklasisty:

    Małgorzata Zaremba-Śmietańska – średni wynik 95%

    Radosława Przebinda –średni wynik 95 %

     

     

    WSZYSTKIM UCZNIOM – obecnie absolwentom – GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW EDUKACYJNYCH
    I OSOBISTYCH
    !

     

    Jolanta Kozłowska

    Dyrektor ZPO im. Janusza Korczaka w Kopance

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej