• Procedury Sanitarne

    • Zespół Placówek Oświatowych im Janusza Korczaka w Kopance                 

      

     PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

     dotyczące  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

     w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

      

     Podstawa prawna:

      

     1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020r. (Dz.U. z 2020 poz. 871) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (DZ.U. z 2020.03.2020 r. poz. 492).
     3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493).
     4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410 z późn. zm.).
     5. Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka
      w Kopance z dnia 24 marca 2020 r określające zasady zdalnego nauczania w ZPO w Kopance.
     6. Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora ZPO im. Janusza Korczaka w Kopance z dnia 22 maja 2020r.
     7. Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora ZPO im. Janusza Korczaka w Kopance z dnia 1 września 2020r.
     8. Rozporządzenie MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.1389).
     9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz.1386).

      

      

     1. Cel i zakres procedury.

      

     1. Zasady funkcjonowania szkoły określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności szkoły uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami

      

     1. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia ,
      Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej.

      

     Przyjście/powrót   ucznia do/ze  szkoły.

      

     1. Rodzice uczniów zobowiązani są do wypełnienia i oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury ( druki  oświadczeń można pobrać ze strony internetowej, z sekretariatu lub z portierni szkoły). Oświadczenie składa się jednorazowo. W przypadku dłuższej (trwającej ponad tydzień) nieobecności ucznia w szkole, należy ponownie wypełnić oświadczenie epidemiologiczne.

         2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły w przypadku zmian dotyczących informacji zawartych w oświadczeniu.

      

     1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.

      

     1. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia powinny być uprane i zdezynfekowane w domu.

      

     1. W drodze do szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych zaleceń i rekomendacji sanitarnych dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, a przy wejściu do szkoły zastosować się do obowiązku dezynfekcji rąk.

      

     1. Uczniowie  mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych.

      

     1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić do szkoły.
      W szkole nadal obowiązuje  zasada ograniczająca ilość osób „z zewnątrz” przebywających na terenie placówki. Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności przy konieczności ewentualnych kontaktów z osobami nie będącymi pracownikami/uczniami szkoły.

      

     1. W uzasadnionych sytuacjach rodzice/opiekunowie uczniów lub inne osoby  wchodzące do szkoły powinny przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów i procedur, w tym  procedur  funkcjonowania szkoły w sytuacji pandemii, tj.:

      

     1. zdezynfekować ręce;
     2. zachować dystans od innych osób (min.1,5m);
     3. stosować środki ochronne (osłona ust i nosa);
     4. zastosować się do wskazówek pracownika szkoły, który m.in. wskaże miejsce wydzielone na spotkanie z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem;
     5. przebywać wyłącznie w obszarze wskazanym przez pracownika szkoły.

      

     1. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia . Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z  kolegami oraz nie może ich pożyczać.

      

     1. W sytuacji, gdy pracownik mający dyżur w śluzie sanitarnej zauważy, że u ucznia objawy chorobowe mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,  może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. Powiadamia się rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Na przybycie rodziców uczeń oczekuje w odrębnym pomieszczeniu  lub miejscu (z zachowaniem co najmniej 2m odległości od innych osób).

      

     1. Po zakończonych zajęciach uczniowie odprowadzani są do szatni przez nauczycieli, którzy dbają o zachowanie odpowiedniej rotacyjności uczniów. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w przestrzeni wspólnej/publicznej.  

      

      

     1. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły .

      

     1. Sale i pomieszczenia szkolne zostały przygotowane wg wytycznych MZ i GIS (m.in. usunięto przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie dezynfekować).

      

     1. Przy wejściu do szkoły oraz w wyznaczonych miejscach w szkole umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do korzystania ze środków dezynfekujących. Wchodząc do sal lekcyjnych należy zdezynfekować ręce.
     2. Szkoła utrzymywana jest w bezwzględnej czystości, w tym sale lekcyjne, korytarze, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, a ponadto wprowadza się bezwzględną zasadę dezynfekowania (co najmniej trzy razy dziennie) powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Sale oraz korytarze wietrzone są w co najmniej godzinnych odstępach czasowych.

      

     1. W szkole przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej płyn dezynfekujący, odzież ochronna), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

      

     1. W regulaminach korzystania z sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, biblioteki  i pracowni komputerowej wprowadzone zostały zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa
      w czasie pandemii.

      

     1. Wydawanie posiłków oraz zasady korzystania ze stołówki szkolnej opracowane zostały w odrębnym regulaminie uwzględniającym zasady bezpieczeństwa.

      

     1. W organizacji pracy szkoły  uwzględnione zostały wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół z dostosowaniem do możliwości szkoły, w tym ograniczeń przestrzennych.

      

     1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z  uczniami przypominać będą o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, z których najważniejsze to:
     • podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i przyborów;
     • w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny;
     • nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć  i przebywania w salach lekcyjnych; natomiast w przestrzeniach wspólnych rekomenduje  się osłanianie ust
      i nosa;
     • przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce ( uczniowie mający przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myją ręce natychmiast po wejściu do szkoły);
     • z szatni korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły;
     • należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust);
     • należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania;
     • należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
     • po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z sal  z zachowaniem dystansu odległości;
     • po ostatniej lekcji uczniowie udają się do szatni pod opieka nauczyciela.

      

     1. Wszelkie zmiany dotyczące stanu  zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu przekazywane są niezwłocznie telefonicznie dyrektorowi szkoły (sms-em lub telefonicznie).

      

     1. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, tj. kontakt telefoniczny.

      

     1. Pracownicy szkoły zostali  zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. Ponadto pracownicy szkoły składają stosowne oświadczenia oraz  poddawani  procedurze mierzenia temperatury przed rozpoczęciem pracy.
     2. Pracownicy placówki zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa sanitarnego oraz wszelkimi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym także zagadnieniami obejmującymi profilaktykę prozdrowotną.

      

     1. Numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczono w salach oraz na głównej tablicy informacyjnej szkoły.

      

      

     1. Termin obowiązywania procedury.

        

     Procedura obowiązuje od 1 września 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

      

     1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje Statut szkoły oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w szkole, a także szczegółowe wytyczne i przepisy GIS oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zastrzega się możliwość wprowadzania dodatkowych zasad w razie konieczności implikowanych zmieniającą się sytuacją sanitarną (w gminie, powiecie, województwie lub w całym kraju). 

      

     Jolanta Kozłowska

     Dyrektor

     Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

      

      

      

      

     Załączniki :

      

     1. Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      

     1. Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE pracownika w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      

      

      

      

      

     Załącznik do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego ZPO w Kopance                Kopanka , dnia………………                  

      

     Dane dziecka (imię, nazwisko, klasa)

      

     ...........................................................

      

      

     Dane rodziców  ...........................................................  Tel…………………………………

     Podczas przebywania w ZPO w Kopance, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( w tym rodzina dziecka).Oświadczam, że jestem świadoma/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie. Nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.

      

         .................................................................................................

                       (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

      

      OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO

     DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANCE

      

     1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
     2. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami i pracownikami, jak również ich rodzinami.
     3. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
     4. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców  i opiekunów na teren szkoły. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania maseczki ochronnej i rękawiczek. W przypadku dopuszczenia wejścia na teren szkoły zobowiązuję się dezynfekować ręce i zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami.
     5. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
     6. Zobowiązuję się do zaopatrzenia dziecka w środki ochrony osobistej (maseczki).
     7. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrekcję szkoły.
     8.  W  przypadku zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych.
     9. Oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień, w którym zamierzam oddać dziecko pod opiekę placówki oświatowej żadna z osób, w tym ja i moje dziecko, wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:
     • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
     • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
     • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt
      z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
     • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

     O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję szkoły.

     My niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że :

     • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Skawina, utrzymuje się pozioma transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, tzn., że mieszkańcy RP, w tym mieszkańcy Gminy Skawina zarażają się od siebie wzajemnie, a nie tylko od osób, które „przyniosły” koronawirus SARS-CoV-2 z zagranicy;
     • każdy mieszkaniec RP w tym mieszkaniec Gminy Skawina może być nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2, w tym także bezobjawowym i może zarażać inne osoby, w tym również mogą to być pracownicy placówki oświatowej oraz dzieci przebywające na terenie tej placówki;
     • pomimo, że organ prowadzący spełnił na terenie tej placówki oświatowej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 może na terenie tej placówki dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie z winy Gminy Skawina oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych im. J.Korczaka  w Kopance,  to z uwagi na możliwość zakażania przez osoby, które nie wykazują objawów choroby COVID-19, są tzw. ”nosicielami”.

      

     My  niżej podpisani wyrażamy zgodę na sprawdzanie bezdotykowym termometrem, temperatury ciała naszego dziecka, gdy pojawią u niego niepokojące objawy.

                                                                     

      

      

     …………………………………………………………………………

                                                                                           Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

      

      

      

      

      

     OŚWIADCZENIE

     pracownika w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Dane  pracownika Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

      

     Imię i nazwisko……………………………………….

      

     Adres zamieszkania………………………………………………………….

      

     Tel…………………..……

      

                    Ja niżej podpisany oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień …………..…, żadna z osób, w tym ja  wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:

      

      • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
      • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
      • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
      • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
      • nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną.

      

      

      

      

            ………………..                     …………………..                               ……………………….

           (Miejscowość)                                 (Data)                                                (Czytelny podpis)

      

      

      

      

     Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance (Zarządzenie Nr 10 /2020 z dnia 22.05.2020 r oraz Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 1 września 2020r.) obejmujące  nowe zasady higieny i organizacji pracy  i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. Zobowiązuję się, że dołożę starań aby je sumiennie i odpowiedzialnie stosować.

      

      

      

      

            …………………..                     …………………..                               ……………………….

                  (Miejscowość)                                     (Data)                                                (Czytelny podpis)

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej