• Ochrona Danych Osobowych

    •  

      Obowiązek Informacyjny

      Przetwarzanie Danych Osobowych 
     w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

     Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance
      oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

      

      

     Administrator Danych Osobowych

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance , a w imieniu placówki działa dyrektor szkoły.

      

     Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

      

     Adres: ul. Skawińska 59, 32-050 Skawina

     Tel.: (12) 276 32 24,
     e-mail: zpokopanka@gmail.com

      

     Inspektor Ochrony Danych

     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
     z którym Pani/Pan można się skontaktować poprzez email: walmarbhp@onet.eu

     Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
     z przetwarzaniem danych.

       

      

     Cele przetwarzania,
     podstawa prawna

     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

     • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku  z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59); Statut Szkoły

     • wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO); 

     • marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć
     i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

      

      

     Odbiorcy Danych

      

      

     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
     i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

     b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Placówek Oświatowych w Kopance

      


     Informacja o zautymatyzowanym podejmowaniu decyzji

      

      

      


     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
     w tym profilowaniu.

      

     Okres przechowywania danych

     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz
     w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

      

     Prawa osób których dane dotyczą

     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
     a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
     b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

          - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

          - osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny       sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

          - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
     z prawem,

          - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
     z przepisów prawa;

     d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

             - osoba, której dane dotyczą skutecznie zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,
             - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,      
             - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,        
            - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

     e) prawo do przenoszenia danych

         – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

         - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

         - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

     f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
           -     w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
           - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

           - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
     w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
     w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

      


     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      

      

     Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy ROD

      

     Źródło pochodzenia danych osobowych

      

     Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

      

     Informacja o dowolności
     lub obowiązku podania danych osobowych

      

     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły;

     Podanie danych za Pani/Pana zgodą jest dobrowolne.

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej