• Regulaminy i Procedury

    • Zespół Placówek Oświatowych im Janusza Korczaka w Kopance

      

     PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

     dotyczące  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

     w Przedszkolu Samorządowym w Kopance

     Podstawa prawna:

      

      

     1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie            
      w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
      z 2020 r. poz. 780).
     2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (DZ.U. z 20.03.2020 r. poz. 492).
     3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
      z 2020, poz. 493).
     4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410 z późn. zm.).
     5. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 22 maja 2020r. Dyrektora ZPO im. Janusza Korczaka
      w Kopance.

      

      

     1. Cel i zakres procedury.

      

     1. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności przedszkola z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami

      

     1. Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Edukacji Narodowej.

      

     1. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

      

     1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 16.30.

      

     1. Pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce, rodzic jest zobligowany do dostarczenia deklaracji epidemiologicznej, podpisanego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania placówki na czas COVID-19. 

      

     1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci z objawami takimi, jak np. katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęte do przedszkola.

      

     1. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego  stwierdzającego alergię powodującą niepokojące objawy.

      

     1. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu przekazywane są niezwłocznie dyrektorowi przedszkola.

      

     1. Przyprowadzać i odbierać dzieci  z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem. Jeżeli w gospodarstwie domowym dziecka zamieszkuje osoba przebywająca w kwarantannie lub w izolacji domowej, zgodnie
      z wytycznymi GIS nie wolno przyprowadzić dziecka do przedszkola.

      

     1. W przypadku, gdy osobą przyprowadzającą lub odbierającą dziecko jest ktoś inny niż rodzic/opiekun prawny konieczne jest podpisanie przez te osoby oświadczenia oraz zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbioru dziecka.

      

     1. W przedszkolu przygotowano  pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w niezbędne środki ochrony osobistej.

      

     1. Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny. Dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by dzieci nie były przyprowadzane  i odbierane przez osoby, które ukończyły 60 rok życia.

      

     1. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do dezynfekcji rąk  oraz zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m od pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców.

      

     1. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku przedszkola ( w tym również do szatni). Rodzic
      w drzwiach wejściowych osobiście przekazuje dziecko osobie pełniącej dyżur i oczekuje na wynik pomiaru temperatury  ciała dziecka.

      

     1. Pomiar temperatury ciała dziecka dokonywany jest codziennie. Temperatura na poziomie 37,5o C i wyższym uniemożliwia przyjęcie dziecka do przedszkola.

      

     1. Podczas odbierania dziecka z placówki rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do przedszkola. Dziecko ubiera pracownik i przekazuje rodzicowi. Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola. W sytuacjach szczególnych w szatni może znajdować się tylko jeden rodzic.

      

     1. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z placówki, w tym zabawek, książek, produktów żywnościowych.

      

     1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali, z której usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zabaw wykorzystywane będą przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, będą one systematycznie dezynfekowane.

      

     1. Co najmniej raz na godzinę wietrzona będzie sala, w której przebywają dzieci.

      

     1. Regularnie przypominane będą dzieciom podstawowe zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące obecnie. Należą do nich: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą  z mydłem (dziecko rozpoczyna pobyt w przedszkolu od umycia rąk), niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania i kasłania.

      

     1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.

      

     1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

      

     1. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, tj. kontakt telefoniczny.

      

     1. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią u niego niepojące objawy infekcji, dziecko jest natychmiast odizolowane w wyznaczonym miejscu. Rodzic zostaje zawiadomiony telefonicznie i niezwłocznie odbiera dziecko z placówki.

      

     1. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne utrzymywane są w bezwzględnej czystości
      i poddawane systematycznej dezynfekcji wg odrębnych zasad i regulaminu.

      

     1. Pracownicy placówki zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa sanitarnego oraz wszelkimi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym także zagadnieniami obejmującymi profilaktykę prozdrowotną. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego wraz z przydziałem obowiązków pracownicy potwierdzili własnym podpisem podczas spotkania w dniach: 6 maja 2020r.,  22 maja 2020 r. oraz 1 czerwca 2020r. oraz 25 sierpnia 2020r.

      

     1. Numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczono na tablicach informacyjnych oraz
      w innych miejscach wskazanych przez Dyrektora placówki.

      

     1. Termin obowiązywania procedury.

      

     1. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
     2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje Statut przedszkola oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w przedszkolu.

      

     IV. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje Statut przedszkola oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w ZPO w Kopance, a także szczegółowe wytyczne i przepisy GIS oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zastrzega się możliwość wprowadzania dodatkowych zasad w razie konieczności implikowanych zmieniającą się sytuacją sanitarną (w gminie, powiecie, województwie lub w całym kraju). 

      

      

     Jolanta Kozłowska

     Dyrektor

     Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

      

      

     Załączniki:

      

     1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego w Kopance.
     2. Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

      

      

      

      Załącznik  do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego       Kopanka, dnia………………………      

      

     Dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL)

     ...........................................................

     ...........................................................

      

     Dane rodzica  ...........................................................  Tel…………………………………

      

     OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE RYZYKA

     ZAKAŻENIA PATOGENAMI PRZENOSZONYMI DROGĄ KROPELKOWĄ

      

     Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemii, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką w przedszkolu. Nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.

     Podczas przebywania w ZPO w Kopance, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19.

     Oświadczam, że jestem świadoma/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie.

       

       

          .................................................................................................

                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

      

     OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO

     DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOPANCE

      

     1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
     2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu COVID-19.
     3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami i pracownikami, jak również ich rodzinami.
     4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestniczeniem mojego dziecka w zajęciach  w Przedszkolu Samorządowym w  Kopance, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19, jest po mojej stronie.
     5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
     6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, ból brzucha, wysypka, rumień, zapalenie spojówek, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
     7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przed rozpoczęciem zajęć, a także  pomiar temperatury w trakcie trwania zajęć, jeśli u dziecka pojawia się niepokojące objawy.
     8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców  i opiekunów na teren przedszkola. Osoby przyprowadzające
      i odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki).
      W przypadku dopuszczenia wejścia na teren przedszkola zobowiązuję się dezynfekować ręce
       i zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami.
     9. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, odebrania dziecka
      w trybie natychmiastowym z wyznaczonego pomieszczenia do izolacji.
     10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję ZPO
      w Kopance.
     11. W przypadku podejrzenia COVID-19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych.
     12. W  przypadku zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych.

      

      

                                                                             …………………………………………………...............

     (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

      

      


     ZPO w Kopance                                     Załącznik   do Procedur bezpieczeństwa sanitarnego

      

     OŚWIADCZENIE

     rodzica/opiekuna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Instrukcja wypełniania

     1.        Wypełnij WIELKIMI LITERAMI

     2.        Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

     3.        Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

     Dane rodzica/opiekuna dziecka chcącego uczęszczać do placówki oświatowej

       

     Imię i nazwisko …………………………………………………..…………………………………….……….

      

     Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….…………….

     miejscowość, numer domu i lokalu

      

     Numer telefonu (obowiązkowy) …………………………………………

      

     Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w ostatnich 14 dniach poprzedzających dzień, w którym zamierzam oddać dziecko pod opiekę placówki oświatowej żadna z osób, w tym ja i moje dziecko, wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe:

     • nie miała objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności);
     • nie podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2;
     • nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt
      z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
     • nie przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

     Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem świadomy/a że :

     • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Skawina, utrzymuje się pozioma transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, tzn., że mieszkańcy RP, w tym mieszkańcy Gminy Skawina zarażają się od siebie wzajemnie, a nie tylko od osób, które „przyniosły” koronawirus SARS-CoV-2 z zagranicy;
     • każdy mieszkaniec RP w tym mieszkaniec Gminy Skawina może być nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2,
      w tym także bezobjawowym i może zarażać inne osoby, w tym również mogą to być pracownicy placówki oświatowej oraz dzieci przebywające na terenie tej placówki;
     • pomimo, że organ prowadzący spełnił na terenie tej placówki oświatowej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 może na terenie tej placówki dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie z winy Gminy Skawina oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych im. J.Korczaka  w Kopance,  to z uwagi na możliwość zakażania przez osoby, które nie wykazują objawów choroby COVID-19, są tzw. ”nosicielami”.

     Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na sprawdzanie bezdotykowym termometrem, temperatury ciała mojego dziecka przed przyjęciem go do przedszkola oraz w trakcie pobytu w przedszkolu.

      

      

     ……………..………                        …………...…….                             ………………………              

      Miejscowość                                          Data                            Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej