• UCHWAŁA nr XXXIX/545/16

    RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

    z dnia 28 lutego 2018 r.

     

    w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina.

     

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

     

    § 1

    Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Skawina, a także wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

     

    § 2

    Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów i wykazem niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

     

    § 3

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

     

    § 4

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

     

     

     

     

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

     

                                                                                                mgr Witold GRABIEC       

     

    Załącznik nr 1

    do uchwały nr XXXIX/545/18

    Rady Miejskiej w Skawinie

    z dnia 28 lutego 2018 r.

     

    KRYTERIA PRZYJĘĆ I LICZBA PUNKTÓW STOSOWANA PODCZAS REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     

    Kryteria

    Wartość punktu

    Dokumenty

    niezbędne do potwierdzenia kryteriów

    1. Dziecko, które uczęszczało do przedszkola lub oddziału „0”
     w szkole, do której składa wniosek na terenie Gminy Skawina

    4

    oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

    1. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składa wniosek

    3

    oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

    1. Dziecko, które mieszka na terenie Gminy Skawina

    2

    informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

    1. Dziecko, którego droga do szkoły obwodowej jest dłuższa niż do szkoły, do której składa wniosek

    1

    oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

    Max – 10 pkt.

     

    W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów w pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

     

    Kryteria dodatkowe

    Wartość punktu

    Dokumenty

    niezbędne do potwierdzenia kryteriów

    1. Niepełnosprawność rodzica kandydata

    1

    oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

    1. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

    1

    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
    z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

    1. Kandydat, którego wychowuje samotny rodzic

    1

    oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

    1. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą

    1

    dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

    Max – 4 pkt.

     

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

     

                                                                                                    mgr Witold  GRABIEC      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej