Nawigacja

O szkole

Patron

                                                                                      

 


21 marca 2005 r. do przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie skierowaliśmy wniosek o nadanie imienia Janusza Korczaka Zespołowi Placówek Oświatowych w Kopance. Wspólny wniosek rady pedagogicznej, uczniów
i rodziców był zwieńczeniem prac trwających od roku 2002 nad wyborem patrona dla naszej placówki. Po wnikliwym rozpatrzeniu wielu kandydatur uznaliśmy, że patron, którego wybraliśmy będzie dla naszej społeczności inspiracją, by kształcić, wychowywać i troszczyć się o przyszłość młodego pokolenia, natomiast uczniom naszej szkoły pomoże zrozumieć wartość działań prospołecznych opartych na tolerancji i poszanowaniu praw obywatelskich. W przyszłości pomoże naszym absolwentom stać się prawymi i świadomymi obywatelami naszej Małej Ojczyzny, Polski i Europy.

                                  

 

UZASADNIENIE WYBORU IMIENIA JANUSZA KORCZAKA

 

Życiorys

Korczak Janusz ( właściwie Henryk Goldszmit ) urodzony w 1878 lub 1879 roku. Pedagog, pisarz, lekarz, działacz społeczny, obrońca praw dziecka. Popularyzator problematyki pedagogicznej, w oryginalny sposób łączył zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielności.

 

Działalność społeczna

Działał społecznie w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności,
a następnie w Towarzystwie „ Pomoc dla Sierot”. Zabiegał o budowę nowego sierocińca, a od 1912r. pełnił funkcję dyrektora Domu Sierot. Swoje życie związał
z najbardziej osamotnionymi dziećmi. Był ich lekarzem, wychowawcą i opiekunem.
W okresie międzywojennym oraz w czasie wojny współpracował z radiem, wygłaszając cykle pogadanek o wychowaniu. W Warszawie znany był ze swej działalności społecznej, jako lekarz, wychowawca i opiekun dzieci.

Twórczość literacka

Talent literacki poświęcił twórczości pedagogicznej. Stworzył, wypróbował i opisał metody wychowawcze, które realizował w stworzonych przez siebie placówkach wychowawczych. Od 1896r. ukazywały się jego artykuły i humoreski, felietony
i szkice w tygodniku "Kolce", a od 1898r. w czasopiśmie "Głos". Od 1901r. pisał artykuły o wychowaniu. Wkrótce głównym tematem twórczości stawało się dziecko, jego pozycja w społeczeństwie, warunki, potrzeby, szkoła.
Pisał powieści i opowiadania przeznaczone dla człowieka dorosłego. Miały one za zadanie uczulić społeczeństwo na krzywdę dziecka, na brak zrozumienia dziecięcych problemów przez świat dorosłych i zwrócić uwagę rodziców na przyczyny ich niepowodzeń w wychowaniu dzieci. Najbardziej znane to:

 • Jak kochać dziecko (1920)
 • Prawo dziecka do szacunku (1929)
 • Momenty wychowawcze (1919)
 • Prawidła życia (1930)
 • Pedagogika żartobliwa (1939)

 

Korczak stworzył także wiele utworów literackich, poetyckich, satyry obyczajowe, utwory dramatyczne, naturalistyczne powieści społeczne, felietony i pamiętniki:

 • Dzieci ulicy (1901)
 • Dziecko salonu (1906)
 • Koszałki opałki (satyra obyczajowa) (1905)
 • Sam na sam z Bogiem (1922)
 • dramat Senat szaleńców (wyst. 1931)

 

W najbardziej twórczym, dojrzałym okresie życia napisał utwory przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Najbardziej znane to:

 • Kajtuś czarodziej
 • Uparty chłopiec
 • Król Maciuś Pierwszy (1922)
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej (1923)
 • Ludzie są dobrzy

 

Był znakomitym pedagogiem, praktykiem i teoretykiem wychowania, lekarzem, dramaturgiem i społecznikiem, autorem książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Przykłady Inicjatyw upamiętniających postać i działalność Janusza Korczaka:

 1. W Polsce działa Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, które jest  stowarzyszeniem społeczno-pedagogicznym działającym w oparciu
  o koncepcję  i szeroko pojęty model wychowania, zainspirowany doświadczeniami  i przemyśleniami Korczaka.
 2. UNESCO datę urodzin Janusza Korczaka  uznało za pamiętną  w dziejach ludzkości. 
 3.  W 1979 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, które stanowi dobrowolną federację przeszło 20 stowarzyszeń korczakowskich działających w różnych krajach świata. Jest to jedno
  z niewielu stowarzyszeń w skali światowej koncentrujących się całkowicie na poznawaniu, utrwalaniu i popularyzowaniu dorobku życiowego zawartego
  w spuściźnie jednego tylko człowieka
 4. Od kilkudziesięciu lat w bardzo wielu krajach tłumaczone są i wznawiane najbardziej znane utwory adresowane do dzieci i dorosłych. Najpopularniejszy jest Król Maciuś Pierwszy, a wśród dzieł dla wychowawców Jak kochać dziecko
 5. Coraz liczniejsze są tłumaczenia utworów do tej pory mało znanych, poważnie wzbogacających wiedzę o Korczaku.
 6. Od przeszło 50 lat ukazują się różnego rodzaju publikacje o jego życiu, działalności i twórczości (artykuły, eseje, rozprawy, książki).
 7. Rokrocznie, zwłaszcza po roku 1978, odbywają się w różnych krajach sympozja, seminaria, kolokwia, konferencje lokalne i międzynarodowe, naukowe i popularnonaukowe, poświęcone analizie różnych stron działalności i twórczości Janusza Korczaka: pedagogicznej, pisarskiej, lekarskiej.
 8. Korczak staje się patronem coraz większej liczby placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, zdrowotnych, nie tylko w Polsce. Według danych z 1999 r  imię Korczaka nosiło w Polsce 122 szkoły podstawowe, 43 szkoły ponadpodstawowe, i ośrodki szkolno-wychowawcze, 20 domów, dziecka i 5 domów kultury.
 9. Jego imieniem nazywane są w miastach ulice, place. Imię Korczaka nadano statkom, nawet odkrytej gwieździe.
 10. W Warszawie z inicjatywy Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest, co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Korczak dzisiaj". 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
  ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka
 • 12 276 32 24

Galeria zdjęć