Nawigacja

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

 

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOPANCE
 

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
  w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 24 listopada 2015 r.).
 3. Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance.

 

§ 1

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają „Deklarację
  o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego” w danym przedszkolu, na kolejny rok szkolny, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji ustalony przez organ prowadzący.
 4. Zapisy dla dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” na rok szkolny 2016/2017.
 5. Dopuszcza się możliwość zapisania dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego
  w przypadku wolnego miejsca.
 6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, zamieszkałe na terenie gminy Skawina.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom 6 letnim realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 8. Dzieci w wieku 4 – 5 lat mają mieć zapewnione miejsce realizacji z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 9. Dzieci w wieku 3 lat przyjmowane będą do przedszkoli tylko w miarę posiadania wolnych miejsc.
 10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odroczenie od obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak jak do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym gmina dysponuje wolnymi miejscami.
  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 12. Liczba miejsc jest ustalona w projekcie organizacyjnym przedszkola i ze względów bezpieczeństwa dzieci nie może być zwiększona.
 13. Rodzic /opiekun prawny/ zobowiązany jest złożyć wypełnioną „Deklarację” – załącznik nr 1 lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” – załącznik nr 2,
  w nieprzekraczalnym terminie podanym do wiadomości w okresie rekrutacji.
 14. W przypadku zgłoszenia się liczby dzieci przekraczającej ilość miejsc, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 2

 

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 1. W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc, wszczyna się postępowanie rekrutacyjne:

 

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata /rodzina wychowuje troje i więcej dzieci/,;
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Na drugim etapie rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria:

 

 1. dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować wychowanie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 2. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni muszą pogodzić obowiązki zawodowe lub studia w trybie dziennym z obowiązkami rodzinnymi.
 4. dziecko, którego rodzic/opiekun prawny wskazał dane przedszkole jako najbardziej preferowane.
 5. dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru.

 

§ 3

 

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Przedszkola oraz wyznacza jej przewodniczącego.

 

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 

 1. przewodniczący – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 2. członek komisji – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 3. członek komisji – przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 

 1. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

 1.  Analiza „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” i przyznanie punktów zgodnie
  z załącznikiem nr 3.
 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 3. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do przedszkola,
 4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona, i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do danego przedszkola.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona
  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista zawiera datę podania do publicznej wiadomości oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 10. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od otrzymania odwołania.
 11. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 13. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

 

 

§ 4

 

DOKUMENTY REKRUTACJI

 

 1. Dokumenty składane przez rodziców /prawnych opiekunów/:

 

 1. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego” oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów w § 2 ust. 1 i 2.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w § 2.        Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
  urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu. Dokumenty mogą być składane
  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 3. „Oświadczenie woli przyjęcia” – załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji.
    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie  
    fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia
    w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  
    oświadczenia”.
 1. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

§ 5

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Termin rekrutacji ogłasza dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina.
 2. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola Dyrektor przekazuje Burmistrzowi.
 3. Zgromadzone dane, o których mowa w pkt. 2 są przechowywane przez okres roku od dnia przekazania tych informacji, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 4. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych nie może być większa niż 25 dzieci.
 5. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie może przekraczać 20 dzieci, w tym 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 6. Liczbę dzieci w oddziale specjalnym określa Rozporządzenie MEN, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności dzieci.
 7. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów dziecka oraz podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 8. O przyjęciu dziecka do przedszkola, w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

§ 6

 

Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Kopance wchodzi w życie
z dniem 10 lutego 2016 roku, zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance z dnia 1 lutego 2016r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
  ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka
 • 12 276 32 24

Galeria zdjęć