Nawigacja

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji

do Przedszkola Samorządowego  w Kopance

w roku szkolnym 2018/2019

 

§ 1

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60- przepisy wprowadzające i poz. 59);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60);
 3. Rozporządzenie MEN z 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 poz.610);
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXVII/385/17 z dnia 22 lutego 2017r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 5. Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXVIII/529/18 z dnia 31.01.2018
  w sprawie zmiany Uchwały XXVII/385/17 z 22 lutego 2017r.;
 6. Zarządzenie nr  46.2018 z dnia 06.02.2018r.  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2018/2019  do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina;
 7. Statut Przedszkola Samorządowego w Kopance.

§ 2

Zasady rekrutacji

 1. Przedszkole Samorządowe  w Kopance dysponuje zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym  50 miejscami.
 2. Przedszkole Samorządowe  w Kopance przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, zamieszkałe na terenie gminy Skawina.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom 6 – letnim oraz dzieciom odroczonym  realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza gminą Skawiną mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 8. W przypadku zgłoszenia się liczby dzieci przekraczającej ilość wolnych miejsc Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez organ prowadzący przedszkole, na podstawie przepisów zgodnie którymi ustalił harmonogram  czynności
  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.
 10. Harmonogram zawiera szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11.  Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 12. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

§ 3

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola składają „Deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019” – załącznik nr 1.
 2. Dzieci kontynuujące edukację w przedszkolu zajmują miejsca i mają pierwszeństwo przed pozostałymi kandydatami.

 

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci nowo przyjmowanych

 

 1.  Zapisy dla dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola dokonuje się poprzez złożenie wypełnionego „Wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego nr ……..
  w ……………………na rok szkolny ……………….”- załącznik nr 2.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie
  3 przedszkoli, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji
   w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. W każdym z wybranych przedszkoli składają wnioski z listą wybranych przedszkoli w tym samym porządku.
 4. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane

       jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia

       potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i samorządowych.

 1. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
 2. Wypełniony wniosek:

1) podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

2) podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
we wniosku ze stanem faktycznym,

 

§ 5

Zasady,  tryb pracy komisji rekrutacyjnej

 

 1. W przypadku zgłoszenia się liczby dzieci przekraczającej ilość wolnych miejsc, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. przewodniczący – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 2. członek komisji – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 3. członek komisji – przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor przedszkola, w której działa komisja rekrutacyjna;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym  
do przedszkola.

 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2.  Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział
  co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 5.  Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
  o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 6. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i przyznanie punktów określonych  w załączniku nr 3.
 7.  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
  z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
  i godziny posiedzeń komisji.
 8. Zadaniem przewodniczącego jest prowadzenie pracami Komisji z uwzględnieniem następujących czynności:
 1. zapoznania członków komisji z wykazem miejsc organizacyjnych;
 2. zapoznania z wykazami zgłoszeń dzieci do przedszkola;
 3. zapoznania z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola;
 4. kierowanie rozpatrywaniem przez Komisje zgłoszeń dzieci do przedszkola;
 5. na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez rodziców kandydatów;
 6. nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji     
  przez Komisję a w tym:
 1. składania podpisów przez członków Komisji,
 2. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
 3. sporządzania list dzieci, o których mowa w § 5 ustęp 14.
 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z prowadzonych prac.
 2. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
 1. datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
 2. imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach;
 3. podpisy przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
 1. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
 2. listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 3. listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego;
 2. zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.
 1.  O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 2.  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

§ 6

Kryteria rekrutacji do przedszkola

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria:
 1. określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe;
 2. ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z burmistrzem
  tzw. kryteria samorządowe.
 1. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej            dokumenty:
 1. oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r.  poz.2046);
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
  z 2017r. poz.697);
 5. zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów w trybie dziennym;
 6. zaświadczenie ze żłobka/klubu dziecięcego lub MGOPS.
 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna
  w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 2. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci. (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
 3. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

§ 7

Zasady przyjęć do przedszkola

 

 1. Do przedszkola przyjmowani są kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą ilość punktów wg kryteriów określonych w załączniku nr 3.
 2. Komisja rekrutacyjna ustala liczbę wolnych miejsc na rok szkolny 2018/2019 powstałą na podstawie odjęcia od liczby miejsc w przedszkolu wg założenia organizacyjnego dzieci, które zamierzają kontynuować wychowanie przedszkolne.
 3. Komisja ustala kolejność przyjęć dzieci do przedszkola.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie
  o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe - z uwzględnieniem przedszkola pierwszego wyboru  ustalonego przez rodzica we wniosku.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola
  w porozumieniu z Burmistrzem Skawina tzw. kryteria samorządowe.- załącznik nr 3.
 6. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę wiek kandydata (w porządku od najstarszych do najmłodszych wg daty urodzenia).
 7. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
  w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, zgodnie
  z harmonogramem rekrutacji.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola- załącznik nr 4.
 9. Komisja rekrutacyjna:
 1. przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 8

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 1. wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
 2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Przewodniczący komisji sporządza (w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica) uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, na wniosek rodzica złożony w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Uzasadnienie to zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania od rodzica.

 

§ 9

Dokumenty w rekrutacji.

 

1. Dokumenty dotyczące rekrutacji to:

 1. dokumenty składane przez rodziców do przedszkola:
 1. „Deklaracja o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”- załącznik nr 1,
 2. „Wniosek o przyjęcie do przedszkola samorządowego nr …….. w ……………………na rok szkolny ……………….” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
   z których zamierza skorzystać kandydat- załącznik nr 2;.
 1. dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:
  1. imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
  2. dokumenty złożone przez rodziców,
  3. dokumenty sporządzone przez komisję w ciągu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia   z postępowania rekrutacyjnego  
  zawierającego w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska 
  przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych
  czynnościach lub rozstrzygnięciach.

3. Do protokołu załącza się:

 1. listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
 2. listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (zawiera ona nazwiska i  imiona  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w układzie alfabetycznym,  informację o liczbie wolnych miejsc, najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz adnotację dotyczącą dnia podania do publicznej wiadomości listy, podpis przewodniczącego komisji).
 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dokumenty składane przez rodziców są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu.
 3. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 4. „Potwierdzenie  woli przyjęcia” – załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia  w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Kopance.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, tzn. 26.02.2018r., Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
  ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka
 • 12 276 32 24

Galeria zdjęć